Община Две могили

+ - =

МКБППМН

 На основание чл. 6, ал.1 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН) към Община Две могили има създадена Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Местната комисия изпълнява следните задачи:

 1. организира и координира социално-превантивната дейност на територията на общината, издирва и установява съвместно с инспекторите при детските педагогически стаи и дирекциите "Социално подпомагане" малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие;
 2. разглеждат деянията по чл. 11, ал. 1 от ЗБППМН, налагат възпитателните мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1 - 10 и 12 от ЗБППМН, както и правят предложения до съда за налагане на възпитателните мерки по т. 11 и 13 от ЗБППМН;
 3. участва в заседанията по чл. 31, ал. 1 на педагогическите съвети на възпитателното училище-интернат и на социално-педагогическия интернат, и правят предложения по чл. 31, ал. 4 до съда за прекратяване изпълнението на възпитателната мярка, както и предложения за предсрочно освобождаване до комисиите по чл. 73 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
 4. привеждат в изпълнение мерките по чл. 13 и 15 от ЗБППМН и осъществяват контрол върху изпълнението им;
 5. съдейства на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати и от поправителните домове, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;
 6. следи отблизо поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителните домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободените от поправителните домове, и вземат мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие;
 7. упражнява контрол за спазването от работодателя на режима и условията за работа, установени за непълнолетните, настанени на работа по този закон, и при установяване на нарушения сезират компетентните органи;
 8. подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;
 9. упражнява контрол върху намиращите се на територията на общината детски педагогически стаи, социално-педагогически интернати, възпитателни училища-интернати, поправителни домове, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни и върху дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните;
 10. налага мерките по чл. 15 от ЗБППМН;
 11. изучават състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и правят предложения пред съответните държавни органи и обществени организации
 12. изпълняват мероприятия по програми и дейности, посочени в чл. 8, ал. 1 от ЗБППМН.
 13.  

Състав на МКБППМН: Със Заповед № 443 от 02.06.2020 г. на Кмета на Община Две могили е опрeделен следният състав на МКБППМН:

Председател: Красимира Русинова – зам.-кмет на Община Две могили;

Секретар: Галина Милева – гл. юрисконсулт и Секретар на МКБППМН;

Членове: 1. Миглена Димитрова – мл. експерт „Образование, спорт и интеграция на малцинствата”;

                  2. Стефан Иванов – ст. инспектор в РУ на МВР – гр. Две могили;

               3. Цветелина Йорданова – Началник отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Две могили;

               4. Стефан Стефанов – Председател на УС на НЧ „Св. св. Кирил и Методий 1919” – гр. Две могили;

               5. Петя Тодорова – учител в СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили;

               6. Михаил Ванев – ст. учител в ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили;

               7. Ралица Георгиева – Директор на ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов” – гр. Две могили;

               8. Петър Петров – управител на Център за обществена подкрепа – гр. Две могили


КОНТАКТИ С МКБППМН:

Галина Милева – гл. юрисконсулт и секретар на МКБППМН

Гр. Две могили 7150

Бул. „България” №84

Тел.: 08141/9205


Община Две могили започва прием на документи за избор на обществен възпитател.

 

  

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.