Община Две могили

+ - =

МКБППМН


   В община Две могили има изградена Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Тя е пряко подчинена и дава отчет за своята дейност на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Общински съвет – Две могили и Кмета на Община Две могили.
  Състав на комисията:
Председател: Кремена Недкова Любенова – заместник кмет на Община Две могили
Секретар: Борислава Иванова Грозева – спец. „Образование и спорт” в община Две могили
Членове:  

1. Стефан Николаев Иванов – инспектор в РУП на МВР гр. Две могили
2. Росица Ангелова Георгиева – директор на Дирекция „Социално подпомагане”
3. Йоана Георгиева Димитрова – ст. юрисконсулт в Община Две могили
4. Петя Пенкова Тодорова – учител в СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили
5. Радослав Димитров Дончев – учител в ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили
6. Ралица Иванова Георгиева – директор ОДК „Димитър Пангелов” – гр. Две могили
7. Стефан Димитров Стефанов – управител ЦОП – Две могили
   Консултативни кабинети и центрове за социална превенция:
   МКБППМН работи съвместно с РУП – Две могили, Център за обществена подкрепа (ЦОП), с който има сключено споразумение за съвместна работа и Отдел „Закрила на детето”, като винаги е намирала разбиране и съдействие от тяхна страна. Деца и юноши с противообществени прояви се насочват посредством Отдел „Закрила на детето” към терапевтична дейност в този център, както и деца в риск и техните родители. Там работят социални работници, терапевт, възпитатели и психолог. В началото на 2015 година встъпиха в длъжност обществени възпитатели Йоана Георгиева Димитрова, Иван Спасов Пешунов и Ралица Иванова Георгиева.
   Взаимодействие на местните комисии за БППМН:
  Училищните комисии са уведомявани за извършените прояви и налаганите мерки от МКБППМН, винаги съдействат при разглеждане на възпитателни дела и в работата с деца в рискови групи.


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.