Община Две могили

+ - =

Събиране на оферти с обява/покана до определени лица

2016-12-15

Покана за представяне на оферта за услуга с предмет „Предоставяне на застрахователни услуги на община Две могили  през 2017 г.".

Покана.

Образци и приложения.2016-10-17

"Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа и улици в населените места на територията на Община Две могили за зимния сезон 2016-2017 г. ".2016-09-20


"Реконструкция, модернизация, оборудване и обзавеждане на образователната инфраструктура в Община Две могили - ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" с. БАНИСКА".2016-09-20


”Строително – монтажни работи за изграждане и ремонт на обекти на територията на Община Две могили”

  • Обособена позиция № 1. ”Строително – монтажни работи на общинска и републиканска пътна мрежа и ремонт на улици на територията на Община Две могили” .
  • Обособена позиция № 2 „Изграждане на подпорна стена по ул. „Георги Димитров” в с.Пепелина” Община Две могили”.

Обява.

Технически спецификации.

Образец на договора.

Образци на документи.

КСС.

Снимки.

Протокол.

Договор.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : ”Строително – монтажни работи за изграждане и ремонт на обекти на територията на Община Две могили”
   Обособена позиция № 1. ”Строително – монтажни работи на общинска и републиканска пътна мрежа и ремонт на улици на територията на Община Две могили” .
   Обособена позиция № 2 „Изграждане на подпорна стена по ул. „Георги Димитров” в с.Пепелина” Община Две могили”.
   
На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки УДЪЛЖАВАМ срока за получаване на оферти до 17:00 часа на 10.10.2016г.
  Отварянето на оферите ще състои на 14.10.2016г. (петък) от 11:00 часа в Конферентната зала на Община Две Могили, находяща се в гр. Две Могили, бул."България" №84.


КРАСИМИРА РУСИНОВА
За кмет на Община Две могили
(съг. Заповед № 1090/05.10.2016г.)   2016-09-15

Пазарни консултации път

Документи.

Протокол.

Решение.


2016-09-08


  • „Преустройство, реконструкция, оборудване, обзавеждане и промяна предназначението на съществуваща сграда/детско заведение/ в Комплекс за социални услуги –ДЦДУ и ЦОП в УПИ I – 733, кв. 47, гр. ДВЕ МОГИЛИ“

Приложение 1.

Покана  по чл. 44 от ЗОП за събиране на индикативни оферти.

Приложение 2.

Приложение 3.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.