Община Две могили

+ - =

Анкета
There are no translations available.

   Областният обществен съвет за прозрачност и гражданско наблюдение организира проучване на тема: Хората с увреждания в съвременната работна и учебна среда. Периодът на проучване е: май 2016 г. – октомври 2016 г.
   Целта е да се проучат отношението и мнението на хората без здравословни проблеми към другите, които имат такива, както и собствената самопреценка на последните и готовността и мотивацията им да се впишат в съвременната работна и учебна среда.
   Нека всеки да се включи в проучването като не само попълни подходящите за неговия статус, приложени по-долу, анкетни карти, а и привлече други заинтересовани лица, които да отразят своето мнение по поставените в тях въпроси. Допуска се един анкетиран да попълни повече от една анкетна карта, съобразно неговия статус (например един анкетиран може бъде работодател и/или родител на ученик/дете с увреждане, и/или родител на ученик/дете без увреждане, и/или самият той да има увреждане и др.)

1.Анкетна карта № 1 за хора с увреждания.
2.Анкетна карта №2 за родители на ученици и деца с увреждания.
3.Анкетна карта № 3 за родители на ученици и деца без увреждания.
4.Анкетна карта № 4 за работещи лица.
5.Анкетна карта №5 за работодатели.


   За справка: С. Димитрова, тел. 08141 2006 - гл. сп. ”Социални дейности и здравеопазване” в Общинска администрация Две могили.

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.