Община Две могили

+ - =

Избори за НС 2017

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 март 2017 г.

   •Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г., Община Две могили уведомява, че до 11 март 2017 г. (събота) вкл. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 14-НС), подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс (08141/22-54) или електронна форма на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. до Кмета на Община Две могили по постоянен адрес или настоящ адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока до 11 март 2017 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това си право до 20 март 2017 г. (понеделник) вкл., като подадат в писмена форма заявление по образец (Приложение № 14-НС) и при условие че на територията на община Две могили е назначена подвижна СИК.

В заявлението за гласуване с подвижна избирателна урна се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер (ЕГН), постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

   •Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес (Приложение № 12-НС), чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето до 11 март 2017 г. (събота) вкл.

   •Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (Приложение № 08-НС) се приемат до 18 март 2017 г. (събота) вкл.

   Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес и заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, гражданите могат да подават в ГРАО в сградата на общината на бул. „България” № 84 и по населените места всеки работен ден от 08,00 до 12,00 ч и от 13,00 до 17,00 ч.

Информация и справки по избирателни списъци 08141/21-30.


ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 март 2017 г.

    Уважаеми гласоподавате,
   Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.
   Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/
   Чрез сайта може:
    -Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.
    -Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.
    -Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.
    -Да се информирате за секциите и местата на гласуване. 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.