Община Две могили

+ - =
http://www.dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/442059archive_site.jpg
  • 0

Правна информация

     Тази интернет страница е официална страница на Община Две могили по смисъла на чл. 10, ал.3 от Закона за електронното управление. При използване на тази страница, моля да имате предвид следното: Съдържание, разположено на интернет страницата Съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернетстраница, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля дани уведомите незабавно. Разположената на страницата информация от правноестество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази Интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица. Отговорност за чуждо съдържание Община Две могили не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалносттана съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат дасочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Ако установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно. Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Община Две могили.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.