Община Две могили

+ - =

Обучение безработни
01 Септември 2010

     49 трайно безработни от община Две могили, регистрирани в Дирекция Бюро труда ще бъдат обучени и ще придобият професионална квалификация по проект „Нов избор-развитие и реализация по схема BG051PO001-1.1.03 „Развитие”. За м.юни безработицата в община Две могили е 14.5%. Всички подадени от община Две могили заявки за работни места са одобрени в резултат на което 49 човека ще се сдобият с правоспособност да упражняват професията, която са избрали.Същите са разпределени, както следва: 35 строителни работника за поддръжка на сгради-външни облицовки и настилки, 5 готвача за производство на кулинарни изделия и напитки и 2-ма оператора на компютър .Обучението на одобрените кандидати ще започне на 13.09.т.г. и ще приключи на 10.11.2010г.С полученият документ за придобитата квалификация и насочващо писмо от Дирекция Бюро по труда лицата ще бъдат наети на работа, като работодателят се ангажира да им осигури заетост в рамките на 12 месеца по трудов договор по Кодекса на труда и минимална работна заплата. Община Две могили вече сключи договор с обучаващи организации, а именно „Сдружение иновационен регионален университет” към РУ „Ангел Кънчев” за професиите строител и компютърен оператор и ЕТ „Атанаска Гочкова-Анита” за квалификацията готвач.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.