Община Две могили

+ - =

Обучение безработни
Miercuri, 01 Septembrie 2010 00:00
There are no translations available.

     49 трайно безработни от община Две могили, регистрирани в Дирекция Бюро труда ще бъдат обучени и ще придобият професионална квалификация по проект „Нов избор-развитие и реализация по схема BG051PO001-1.1.03 „Развитие”. За м.юни безработицата в община Две могили е 14.5%. Всички подадени от община Две могили заявки за работни места са одобрени в резултат на което 49 човека ще се сдобият с правоспособност да упражняват професията, която са избрали.Същите са разпределени, както следва: 35 строителни работника за поддръжка на сгради-външни облицовки и настилки, 5 готвача за производство на кулинарни изделия и напитки и 2-ма оператора на компютър .Обучението на одобрените кандидати ще започне на 13.09.т.г. и ще приключи на 10.11.2010г.С полученият документ за придобитата квалификация и насочващо писмо от Дирекция Бюро по труда лицата ще бъдат наети на работа, като работодателят се ангажира да им осигури заетост в рамките на 12 месеца по трудов договор по Кодекса на труда и минимална работна заплата. Община Две могили вече сключи договор с обучаващи организации, а именно „Сдружение иновационен регионален университет” към РУ „Ангел Кънчев” за професиите строител и компютърен оператор и ЕТ „Атанаска Гочкова-Анита” за квалификацията готвач.

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.