Община Две могили

+ - =

Център за обществена подкрепа ще има Две могили
Vineri, 10 Septembrie 2010 00:00
There are no translations available.

     „Център за обществена подкрепа” ще започне работа в община Две могили по одобрен проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.06 „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ”.Центърът ще се помещава на бул.»България»-№ 69 в Две могили и ще стартира в началото на октомври.

     Услугата ще се предоставя с цел подкрепа на деца в риск и на техните семейства за изграждане на благоприятна семейна среда и интеграция в общността. Центърът за обществена подкрепа ще насочи усилията си към социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви; и др. Капацитетът на ЦОП в Две могили е  50 деца в риск и семействата им.

     За нуждите на потребителите е предвидено да се грижат управител, социални работници, възпитатели, психолози, арттерапевт, трудотерапевт, терапевт по спортна дейност, медицинска сестра.

     Очаква се от 2012 година услугата да стане държавно делегирана дейност.

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.