Община Две могили

+ - =

Обява
18 Юли 2019

   На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.)


У В Е Д О М Я В А М Е


   Всички заинтересовани физически и юридически лица, че в деловодството на Община Две могили е постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/, с вх. № 3618/16.07.2019 г. от РИОСВ – Русе, за инвестиционно предложение за изграждане на: „Дестилерия за производство на етерични масла, чрез парна дестилация на етерично-маслени култури”, с местоположение ПИ 20184.1.2934 по КККР на гр. Две могили, с възложител „РАЙКОВИ 2010” ООД – гр. Две могили
   Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно инвестиционната инициатива, могат да го направят писмено в Община Две могили, ет. 3, стая № 6 „Деловодство” или в РИОСВ - Русе, бул. “Придунавски” № 20,  п. к. 7000.

БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.