Община Две могили

+ - =

МЕСТНИ ИЗБОРИ НА 27 ОКТОМВРИ 2019

 Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г., Общинска администрация – Две могили уведомява гражданите:

 • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателен списък по настоящ адрес – в срок до 12 октомври 2019 г.
 • Не се издават удостоверения за гласуване на друго място.
 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на Общината по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК – в срок до 12 октомври 2019 г.
 • Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник– в срок до 19 октомври 2019 г.
 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, могат да заявят това при условие, че на територията на населеното място/общината е назначена подвижна СИК– в срок до 21 октомври 2019 г.

Заявления в Община Две могили се подават:

 • гр. Две могили, бул. „България“ № 84, ГРАО, от 08,00 ч. до 17,00 ч.

Определени служители от Общинска администрация Две могили със заповед на Кмета на Община Две могили, които да бъдат на разположение

на 12 октомври от 8.00 до 17.00 часа:                                                                 

на 19 октомври от 8.00 до 17.00 часа:

Мариета Петрова – GSM 0896340264                                                                    

Красимира Бодурова – GSM 0897968954

Галина Кънчева – GSM 0882011913                                                                     

Маргаритка Андреева – GSM 0876398160

 • за населените места на Община Две могили ( без град Две могили) :

в кметствата на населените места


Електронни заявления могат да се подават на електронен адрес: obshtina@dvemogili.bg

Справки в избирателните списъци могат да се правят:

 • на обявените със заповед на Кмета на Община Две могили места;
 • на интернет страницата на ГД „ГРАО“: http://www.grao.bg/elections
 • на интернет страницата на Община Две могили: http://www.dvemogili.bg/
 • на телефон 08141 /92 03

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.