Община Две могили

+ - =

Пожароопасен сезон
31 Март 2020

З А П О В Е Д

 

№ 280

30.03.2020 г., гр. Две могили            На основание на чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед № 1-95-00-188/23.03.2020 г. на Областния управител на област Русе, с цел създаване на ефективна организация за осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии на община Две могили, защитените територии, земеделските земи и предприемането на превантивни мерки


Н А Р Е Ж Д А М:


   1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии, земеделските ниви и защитените територии в Община Две могили времевия интервал от 01.04.2020 г. до 15.10.2020 г.

   2. В този период забранявам паленето на открит огън извън населените места, по поляни, сухи треви, по слогове на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските територии, след жътвени отпадъци, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи и в непосредствена близост до защитени територии.

   3. Спазване на разпоредбите на чл. 40, чл. 41, чл. 42, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, регламентиращи забрана и предприемане на мерки за предотвратяване на вредни изменения, застрашаващи почвата и хумусния слой, което представлява пряка заплаха за биологичното разнообразие.

   4. Доброволното формирование към Община Две могили да бъде в готовност и с наличното оборудване за действие при възникване на пожари, включително и на защитените територии.

   5. Кметовете на кметства, Председатели на кооперации, Арендатори и собственици, които обработват земи да изградят минерализирани ивици покрай нивите, ограничаващи ги с горските масиви и защитените територии.

   6. През този период Кметовете на кметства и Кметски наместници да поддържат постоянна повишена бдителност.

   7. инж. Нейхан Назиф – началник отдел „ОСРР” в Община Две могили и Начо Начев - горски стражар към Община Две могили, съгласувано с РС ПБЗН - Две могили да обозначат трайно терена за определените от тях участъци в горите за пожарна опасност 1-ви Клас.

   8. Осъществяване на контрол по спазване на противопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях.

   9. Особено внимание да се обърне на:

   9.1. Почистване на сухата трева и отстраняване на падналата дървесина в насаждения и култури от 1-ви Клас на пожарна опасност.

   9.2. Да се изпълняват годишните оперативни планове за опазване на горските територии от пожар.

   9.3. Да се информира населението по кметствата за опасността от възникване на пожари и санкциите, които ще бъдат предприемани спрямо нарушителите.

  10. За опазване на горите от пожари Кметовете на населени места да организират денонощно дежурство по определен график.

   11. Кметовете на населени места и Кметски наместници да информират населението за стриктното спазване на мерките за пожарна безопасност в горските територии и пасища.

   12. На нарушителите на настоящата Заповед да се съставят Актове на основание чл. 85, ал. 1 от Закона за защитените територии и чл. 44 от Закона за опазване на земеделските земи.

   13. В случай на възникване на пожари да бъда информиран лично.

   Заповедта да се оповести публично на интернет страницата на общината.

   Копие от Заповедта да се изпрати за сведение и изпълнение до Кметовете на кметства, Кметските наместници, Началник РС ПБЗН - Две могили, Председателите на земеделски кооперации, земеделски производители, пастири и населението по места.

   Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Георги Великов – зам.-кмет на Община Две могили.


 

БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.