Община Две могили

+ - =

Заповед № 328
Tuesday, 21 April 2020 12:57
There are no translations available.

З А П О В Е Д

 

328

21.04.2020 г., гр. Две могили


   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание на Република България за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването


Н А Р Е Ж Д А М:

 

  I. Разрешавам функционирането на пазара в град Две могили всяка събота от седмицата, считано от 25.04.2020 г. от 09:00 до 13:00 ч.

  II. С цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач, задължително да се спазват следните противоепидемични мерки:

  1. Спазване на дистанция от минимум 2 м. между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;
  2. Ползване на предпазни средства от продавачи и потребители;
  3. Спазване на лична хигиена и дезинфекция;
  4. Предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им.

   При констатиране на нарушения, във връзка с неспазване на противоепидемичните мерки, пазара ще бъде затворен до второ нареждане.

  III. Настоящата Заповед да се доведе до знанието на жителите на община Две могили за сведение и изпълнение.

  IV. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Георги Великов – зам.-кмет

   на община Две могили и служителите на РУ на МВР – Две могили.

 

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили


 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.