Община Две могили

+ - =

Правомощия

     Правомощията на кмета на общината са уредени в чл.44 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Съгласно този текст, кметът на общината:

 • ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 • насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
 • назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на служителите, обслужващи дейността на кметовете по населени места от общината, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 • отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
 • организира изпълнението на общинския бюджет;
 • организира изпълнението на дългосрочните програми;
 • организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това;
 • организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на републиката и Министерския съвет;
 • възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметства, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл.46, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и има право да отменя техните актове;
 • поддържа връзки с политически партии, обществени организации и движения, както и с други органи на местно самоуправление в страната и в чужбина;
 • организира и ръководи управлението при кризи в общината;
 • председателства съвета по сигурност и управление при кризи;
 • възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
 • изпълнява функциите на лице по гражданско състояние. Може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданско състояние, кметски наместници и на други длъжностни лица от общинска администрация;
 • представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
 • осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;
 • утвърждава устройствен правилник на общинската администрация;
 • в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи;
 • организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
 • осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;
 • участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас;
 • изпраща на общинския съвет административни актове, договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет;
 • представя през общинския съвет програма за управление за срока на мадната в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари;

     Кметът на общината участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. В своята дейност кметът се подпомага от заместници, секретар на общината и административен апарат. Той назначава за срока на мандата си един или повече заместник-кметове, в съответствие с одобрената структура на общинска администрация. Техните пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно, без предизвестие, със заповед на кмета на общината.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.