Община Две могили

+ - =

Съобщение
08 Октомври 2020

  Община Две могили напомня на всички собственици и наематели на търговски обекти и туристическите обекти по чл. 3, ал.2 от Закона за туризма, че във връзка с легалното ползване на музика в обектите си, съгласно изискванията на Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/, са длъжни да сключат Договор за отстъпване на права за публично изпълнение на музика.

            Правилото е, че когато търговският или туристически обект се озвучава, това следва да става с предварително уредени права, т.е. сключен договор с:

  1. Организация за колективно управление на права – в музиката това са „Музикаутор” – за авторски права и „Профон” – за сродни права;

или

       2. Независими дружества за управление на права.

              Публичен регистър на легитимните дружества /регистрирани по чл.94 б от ЗАПСП/, с които могат да се сключат договори, е публикуван на сайта на Министерство на културата.

                Забележка: http://calculator.musicpro.org – за изчисляване размера на лиценза.


                Съгласно приети промени от 2018 г. в чл.98в1 от Закона за авторското право и сродните му права, задължение по контрола на изпълнението на изискванията се възлага на кметовете на общини, както следва:

            „Чл. 98в1(Нов – ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 30.12.2018 г.) (1) Кметовете на общини упражняват контрол върху търговските обекти и туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма за предварително уредените права за публично изпълнение на живо или чрез запис на произведения, на записани изпълнения, на звукозаписи, на записи на филм или на друго аудио-визуално произведение или на части от тях.

(2) Лицата, които стопанисват търговски обекти и туристически обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма, при поискване най-малко веднъж годишно предоставят на кметовете на общини доказателства за отстъпените им права за публично изпълнение.

(3) При нарушение на ал. 2 на лицата, които стопанисват търговските или туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма, се налага имуществена санкция в размер от две хиляди до десет хиляди лв.

(4) Нарушенията се установяват от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.”

 

          Непредставянето на сключен договор за уредени авторски и сродни права от страна на стопанисващия обекта, се класифицира като административно нарушение, съгласно чл.98в1, ал.3 от ЗАПСП, за което се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10000 лв.

            В общината има определено длъжностно лице за контрол и установяване на нарушенията по Закона за авторското право и сродните му права.

            Наказателните постановления се издават от кмета на общината.


            Във връзка с горното, молим в срок до 30 ноември 2020г. собствениците или наемателите на търговски и туристически обекти да представят копие от валиден сключен договор за отстъпени права за публично изпълнение на музика:

-          на хартиен носител – деловодство на Община Две могили;

-          e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF



Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.