Община Две могили

+ - =

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 И 2 ОТ АПК - 2021г
Friday, 13 November 2020 12:36
There are no translations available.

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 И 2 ОТ АПК

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,

   На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, Община Две могили уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт. Община Две могили предлага на Общински съвет – Две могили да вземе решение, с което да одобри план-сметката за дейностите по чл. 62 от ЗМДТ за всички населени места в общината за 2021 г. В план – сметката се включват необходимите разходи за услугите, които ще се предоставят през 2021 г. по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

   За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план сметката за 2021 г. са предвидени средства в размер на 1112308 лв., в т.ч. от тях:

  •   262779 лева за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
  •   377853 лева за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците и погасителна вноска по заем от ПУДООС. Част от средствата  в размер на 49744 лв. ще бъдат предоставени от РИОСВ за сметка на отчисленията по чл. 64 от ЗУО, а 10633 лв. са в преходния остатък от РИОСВ за сметка на отчисленията по чл. 60 от ЗУО.
  •   471676 лева за поддържане чистота на териториите за обществено ползване;

   Съгласно ЗУО община заплаща следните такси:

  • Чл. 60 от ЗУО определя такса за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи площадката на депото в размер на 5,40 лева/тон.
  • Чл. 64 от ЗУО определя такса за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци се правят отчисления в размер и ред, определени с наредба в размер на 82 лева/тон за 2021 година

   Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, предвид разпоредбите на чл. 69, ал. 1 АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да се подадат в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общинска администрация, гр. Две могили, бул. „България“ № 84 или на електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили


   Докладна записка относно одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за 2021 г. по населени места на територията на Община Две могили може да видите тук.

 

Bank account

UBB BRANCH DVE MOGILI
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.