Община Две могили

+ - =

Център за информация и обслужване на гражданите

     Работно време: 8.00 - 17.00 часа – без прекъсване

     В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа, след обявеното работно време.

     Тел.: 08141/централа 92-05     Деловодство и административни услуги - общинска собственост и,търговия и туризъм, селско стопанство и екология: вътр. 135

     Административни услуги Гражданско състояние: вътр. 137

     Местни данъци и такси: вътр. 134

     Административни услуги ТСУ и кадастър: вътр. 129

     Ръководството на Община Две могили акцентира на определянето, спазването и удовлетворяването на изискванията на гражданите и юридическите лица, ползващи предоставяните административни услуги.

     Една от приоритетните задачи и основни дейности на общинска администрация – Две могили е била и продължава да бъде облекчаване и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса.

     За изпълнението на тези приоритетни задачи и основни дейности в началото на м. април 2008 г. бе открит Център за информация и обслужване на гражданите. Центърът е разположен на партерния етаж на административната сграда на Община Две могили, леснодостъпен е за гражданите и бизнеса, както и за хората с увреждания и това създадена възможност за обслужването на всички потребители. Разполага с квалифицирани и опитни специалисти. В центъра се предоставят 111 административни услуги. В него функционират общо 3 работни места. Служителите посредничат за извършването на всички видове административни услуги и дават информация за тях. На "едно гише" се подават заявления, придружени с необходимите документи и от там се получават готовите документи. Работните места в Центъра за услуги и информация на гражданите са оборудвани с модерна компютърна техника и специализиран софтуер. Автоматизиран е целият документооборот. Нараства броят на обслужените физически и юридически лица.

     До 12.12.2010 година ще бъде реализиран проектът "Модерна и ефективна администрация в община Две могили" по ОПАК, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ. В резултат на това е разработен и внедрен WEB модул за модернизиране и експлоатация на е - услуги, даващ възможност заявител – гражданин или фирма да подават своите документи през интернет страницата на община Две могили, но тези електронни услуги ще бъдат достъпни след като бъде приключена актуализацията на сайта на общината също по този проект.

     От началото на м. май 2009 г. специалистите от звеното за административно обслужване и кметствата насочват усилията си и към подобряване на работата си с действащата единна деловодна система за документооборот.

     На разположение на гражданите са информационно табло, което дава информация за актуални обяви и решение на общински съвет Две могили, както и брошури с вида на извършените услуги, необходимите документи и таксите, които се събират.

     Ориентацията на предоставяните услуги към гражданите и бизнеса води до:

 • Участие в демократичния процес чрез осигуряване на условия за широк обществен достъп до информация по електронен път.
 • Осъществяване обществен контрол върху изпълнителната власт чрез осигуряване на прозрачност за дейността на държавната администрация и възможности за обратна връзка.
 • Подобряване качеството на общуване между гражданите, бизнеса и служителите чрез постоянен обмен на знания, повишаване нивото на компетентност, на технологична и административна култура.
 • Намаляване времето, усилията и цената за намиране и достъп до лични и публични данни чрез справки от регистри и автоматизирани информационни системи на държавната администрация.
 • Намаляване времето, усилията и цената на административните услуги чрез електронен обмен на документи и друга информация между гражданите, бизнеса и администрацията.
 • Намаляване времето, усилията и цената за гражданите и бизнеса при предоставяне на интегрирани административни услуги по електронен път.

     РЕЗУЛТАТИ:

 • Облекчава тежестта на изискванията по регулаторните режими на бизнеса.
 • Намалява бюрократичните процедури.
 • Намалява времето и разходите за извършване.
 • Увеличава ефективността на работа на администрациите.
 • Създава удобства за бизнеса.
 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.