Община Две могили

+ - =

Oперативна Програма „Административен Капацитет”
There are no translations available.

     
ПРОЕКТ „МОДЕРНА И ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ”
Договор А 09-31-38 С/12.06.2009г.

     Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Oперативна Програма „Административен Капацитет”, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Социален Фонд

     Процедура за предоставяне на безвъздмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Административен Капацитет” бюджетна линия BG051PO002/08/3.1.-02

     Приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

     Подприоритет 3.1. “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”

     От 30 октомври 2008 г. стартира набирането на предложения по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”.

     От подадените 154 предложения по подприоритет 3.1 са одобрени 48, като един от тях е проект А 09-31-38 /30.01.2009 г. „Модерна и ефективна администрация в община Две могили”.

     Общата сума на проекта: 320 980 лева. Изпълнението на проекта стартира от 12.06.2009 г.

     Проекта има за обща цел:
     Развитие и подобряване на административното обслужване в община Две могили.

     Специфични цели на проекта:

 1. Изграждане на по-ефикасна организация на работа в общинската администрация и оптимизиране на процесите на предоставяне на административни услуги.
 2. Въвеждане на модерни административни практики, в това число и на електронни услуги.
 3. Създаване и подобряване на механизми за комуникация и обратна връзка от клиентите.

     Целева(и) група(и)
     Общинската администрация в община Две могили, администрациите на кметствата в общината, гражданите, бизнесът, други администрации.

     Проекта включва основните дейности:

 1. Анализ на настоящото състояние на административните услуги и процеси в Община Две могили и съответствието им с действащата нормативна база.
 2. Актуализиране на вътрешните правила за предлагане на административни услуги и свързаните с това процеси.
 3. Проучване и въвеждане на добри практики при предоставяне на електронни услуги на гражданите и бизнеса в друга държава членка на ЕС.
 4. Разработване на електронни публични регистри.
 5. Надграждане на Административната информационна система и привеждането й в съответствие със Закона за електронно управление.
 6. Актуализиране, модернизиране и унифициране на интернет страницата на общината за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса.
 7. Информационна кампания за популяризиране на модерните административни услуги, предоставяни от Община Две могили.
 8. Одит на проекта.
 9. Дейности за информация и публичност.

     Очаквани резултати:

 • Анализирано състоянието на административните услуги.
 • Избрани услуги, които да бъдат предлагани онлайн.
 • Анализирани съществуващи вътрешни правила за предлагане на административните услуги и съответствието им с действащата нормативната уредба и Закона за електронното управление.
 • Разработени вътрешни процедури за оптимизирано предлагане на административните услуги в Община Две могили, включително и онлайн.
 • Изготвени технологични карти на предлаганите административни услуги.
 • Проведено обучение за двадесет и пет (25) служители в общинската администрация по Закона за електронното управление.
 • Осъществено пътуване на десет (10) служители от Община Две могили до други 2 държави членки на ЕС, с цел проучване на добри практики в сферата на електронните услуги.
 • Изведени три (3) добри практики и тяхното въвеждане в административното обслужване в общината.
 • Разработени регистри на гражданското състояние, на общинските имоти и на административните услуги.
 • Горепосочените регистри са интегрирани към информационната система на общината.
 • Анализирани технологични възможности и обезпеченост в общината, с акцент върху възможностите за технологична обвързаност между кметствата и общината.
 • Надградени модули на съществуващата административна информационна система
 • Действаща единна електронна деловодна система в кметствата и общината.
 • Създаден механизъм за електронно подаване на документи за административни услуги.
 • Проведено обучение(я) на 25 служители от общината и кметствата за работа с административната информационна система.
 • Надградено обслужване на „едно гише” административен център.
 • Актуализирана интернет страница на Община Две могили, в съответствие с унифицираната визия на българската държавна администрация.
 • Създаден механизъм за обратна връзка с потребителите на административни услуги чрез интернет страницата на общината.
 • Проведени серия публични събития с цел популяризиране на административното обслужване в общината.
 • Публикувана и разпространена брошура.
 • Разпространени и анализирани анкетни карти към потребителите на административни услуги.
 • Одитиран проект.
 • Информирани граждани (около 2 500 души) за съдържанието на проекта и за възможностите, които той ще предостави за тях. в общината.

     Изпълнението на проекта трябва да завърши до 12.12.2010 г.

     Ръководител на проекта:
     Галина Кънчева
     Тел.: 08141 21 30
     Факс.: 08141 22 54

     e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ; Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

     Съобщения:

     Покани:

     Брошура 1.

     Брошура 2.

     Брошура 3.

     Анкетна карта.

       

Заключителна пресконференция 09.12.2010 г.:


 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.