Община Две могили

+ - =

Три проекта по Оперативна програма Развитие на селските райони 2007
Marţi, 02 Noiembrie 2010 00:00
There are no translations available.

С три разработени проекта по Оперативна програма Развитие на селските райони 2007-2013 г ще кандидатства пред държавен фонд „Земеделие” община Две могили. 

След направена първоначална проверка за съответствие на документите, в Разплащателна агенция Русе е внесен разработен проект по мярка 321 - Основни услуги за населението и икономиката в селските райони за подобряване на общинската пътна мрежа в община Две могили и подмяна на уличния водопровод в с. Чилнов и с. Бъзовец на стойност 5 900 000 лв. без ДДС.

По мярка 322 от Програмата за развитие на селските райони за 1 956 000 лв. е разработен проект от общината за реконструкция на уличната мрежа, тротоари и площади в селата Могилино, Помен, Баниска, Бъзовец и Батишница.

Пак по мярка 321 Читалищното настоятелство в екип с общинска администрация разработи и внесе в РА - Русе проект „Подобряване на културната инфраструктура в община Две могили и създаване на условия за по добри културни услуги в Читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1919 " гр. Две могили. Проектът предвижда основен ремонт на покрива и реконструкция на читалищната сграда на стойност 387 596.00лв.

За „Благоустройствояване на гробищния парк гр. Две могили, преустройство и ремонт на параклис и помощна сграда в гробищния парк” кандидатства с проект по мярка 322 Местната инициативна група с проект на стойност 370 000 лв.

От началото на годината до сега от спечелени проекти в общината реално са постъпили 770 000.00лв. В действителност общината има много защитени и одобрени проекти, някои от които чакат финансиране и към момента по една или друга причина са временно спрени. Това, обаче, не е причина общината да се откаже от разработването на проекти. Те са единствената алтернатива за малките общини, ако имат амбицията да преборят кризата.


 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.