Община Две могили

+ - =

Промяна предназначението на общински имоти от земеделска в горска територия
Friday, 16 July 2021 00:00
There are no translations available.

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ • ОБЛАСТ РУСЕ

7150 Две могили, бул. „България” № 84, тел./факс 08141/9208

е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ОБЯВА

 

От Община Две могили, Област Русе


На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)


УВЕДОМЯВАМЕ


Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за технически проект на обект: Промяна предназначението на общински имоти от земеделска в горска територия, както следва:

  1. ПИ с идентификатор 20184.17.147 по КККР на Две могили;
  2. ПИ с идентификатор 20184.17.148 по КККР на Две могили;
  3. ПИ с идентификатор 20184.19.261 по КККР на Две могили;
  4. ПИ с идентификатор 20184.93.2 по КККР на Две могили.Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Две могили, бул. „България“ № 84 или в РИОСВ - Русе, „Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.
 

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.