Община Две могили

+ - =

Електронни услуги в Община Две могили
Monday, 22 November 2010 09:14
There are no translations available.


Общинска администрация Две могили е бенефициент по проект „Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Във връзка с реализирането на дейност 6 от проекта „Актуализиране, модернизиране и унифициране на интернет страницата на общината за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса” общинска администрация Две могили внедри и предложи възможността за заявяване на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса.
Общинската администрация предоставя възможност на гражданите и бизнеса да подават заявления online (през интернет) за следните 17 електронни административни услуги, за извършването на които ще Ви бъде необходим Универсален електронен подпис (УЕП):

ГРАО
1. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат;
2. Издаване на препис – извлечение от акт за смърт;
3. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат;
4. Издаване на удостоверение за настоящ адрес (при вече регистриран НА);
5. Издаване на удостоверение за постоянен адрес (при вече регистриран ПА);
6. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт;
7. Издаване на удостоверение за родствени връзки;
8. Издаване на удостоверение за семейно положение;
ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ
1. Регистрация на пчелни семейства;
ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ
1. Категоризация на средства за подслон и места за настаняване;
2. Категоризация на заведения за хранене и развлечения;
ДРУГИ
1. Подаване на жалба;
2. Подаване на сигнал;
3. Подаване на молба в свободен текст.
4. Подаване на писмо.
ЗАПИСВАНЕ ЗА ПРИЕМНИ ДНИ
1. Записване за приемни дни;
2. Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка;

Освен заявяването на електронните административни услуги online, гражданите и бизнеса имат възможност да избират сами начинът за получаване на избраната от тях услуга (за които е приложимо), а именно: на място в общината, чрез куриер или по пощата на посочен от Вас адрес и номер.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативно програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Приоритетна ос III. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, финансиран по бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 09-31-38С/12.06.2009 г.


 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.