Община Две могили

+ - =

Заключителна пресконференция по проект на ОПАК - 09.12.2010 г.
10 Декември 2010


Резултатите от изпълнението на проекта на община Две могили „Модерна и ефективна администрация в община Две могили” по ОПАК, договор №А09-31-38/С12.06.2009 г. бяха представени на заключителната пресконференция на 09.12.2010 г., от членовете на екипа: ръководител на проекта Галина Кънчева - директор на дирекция „АПИО", координатор Мариета Петрова - главен юрисконсулт на общината, счетоводител Марийка Андреева – директор дирекция „ФСДУС” и технически сътрудник Галина Ангелова – ст. спец. „Човешки ресурси”.

Проектът стартира на 12 юни 2009 г. и се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд и приключва на 12.12.2010 г. Планираната обща стойност на проекта бе 320 980 лева, като разходите по неговото изпълнение са приблизително 311 480 лв. Реализираната икономия е приблизително 9 500 лв.
Общата цел на проекта е развитие и подобряване административното обслужване в община Две могили.
Специфичните цели на проекта, чрез които беше реализирана общата цел са: изграждане на по-ефикасна организация на работа в общинската администрация и оптимизиране на процесите на предоставяните услуги; въвеждане на модерни административни практики, в това число и на електронни услуги и създаване и подобряване на механизми за комуникация и обратна връзка от клиентите.
Първите две дейности по проекта "Анализ на настоящото състояние на административните услуги и съответствието им с действащата нормативна база и Актуализиране на вътрешните правила за предлагане на административни услуги и свързаните с това процеси " включваха преглед на документацията за административния сектор, разработване на анализ, вътрешни правила, процедури и технологични карти за предлаганите административни услуги в община Две могили.
По време на изпълнението на проекта бяха проучени и въведени добрите практики при предоставяне на електронни услуги на гражданите и бизнеса в държавите членка на Европейския съюз - Австрия и Чехия.
С реализирането на проекта са разработени електронни публични регистри в общината, създаде се единна електронна деловодна система в кметствата и общината, актуализирана и модернизирана интернет страница, функциониращ електронен механизъм за обратна връзка от потребителите и се предлагат 17 административни услуги, предоставяни онлайн.
С реализирането на проекта са разработени електронни публични регистри в общината, създаде се единна електронна деловодна система в кметствата и общината, работеща модернизирана интернет страница, функциониращ електронен механизъм за обратна връзка от потребителите и се предлагат 17 административни услуги, предоставяни онлайн.
Проведоха се и две публични събития в кметство Кацелово и гр. Две могили с цел популяризиране на модерните административни практики в общината
Всички брошури, покани, прессъобщения и анкетни карти към потребителите на административни услуги, както и предлаганите електронни услуги, са публикувани в раздел „Проекти", подраздел ОПАК, като е осигурен публичен достъп за гражданите и бизнеса до същите чрез електронната страница на община Две могили  www.dvemogili.bg.


    ДРАГОМИР ДАМЯНОВ
    Кмет на община Две могили
 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.