Община Две могили

+ - =

Заключителна пресконференция по проект на ОПАК - 09.12.2010 г.
Vineri, 10 Decembrie 2010 09:24
There are no translations available.


Резултатите от изпълнението на проекта на община Две могили „Модерна и ефективна администрация в община Две могили” по ОПАК, договор №А09-31-38/С12.06.2009 г. бяха представени на заключителната пресконференция на 09.12.2010 г., от членовете на екипа: ръководител на проекта Галина Кънчева - директор на дирекция „АПИО", координатор Мариета Петрова - главен юрисконсулт на общината, счетоводител Марийка Андреева – директор дирекция „ФСДУС” и технически сътрудник Галина Ангелова – ст. спец. „Човешки ресурси”.

Проектът стартира на 12 юни 2009 г. и се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд и приключва на 12.12.2010 г. Планираната обща стойност на проекта бе 320 980 лева, като разходите по неговото изпълнение са приблизително 311 480 лв. Реализираната икономия е приблизително 9 500 лв.
Общата цел на проекта е развитие и подобряване административното обслужване в община Две могили.
Специфичните цели на проекта, чрез които беше реализирана общата цел са: изграждане на по-ефикасна организация на работа в общинската администрация и оптимизиране на процесите на предоставяните услуги; въвеждане на модерни административни практики, в това число и на електронни услуги и създаване и подобряване на механизми за комуникация и обратна връзка от клиентите.
Първите две дейности по проекта "Анализ на настоящото състояние на административните услуги и съответствието им с действащата нормативна база и Актуализиране на вътрешните правила за предлагане на административни услуги и свързаните с това процеси " включваха преглед на документацията за административния сектор, разработване на анализ, вътрешни правила, процедури и технологични карти за предлаганите административни услуги в община Две могили.
По време на изпълнението на проекта бяха проучени и въведени добрите практики при предоставяне на електронни услуги на гражданите и бизнеса в държавите членка на Европейския съюз - Австрия и Чехия.
С реализирането на проекта са разработени електронни публични регистри в общината, създаде се единна електронна деловодна система в кметствата и общината, актуализирана и модернизирана интернет страница, функциониращ електронен механизъм за обратна връзка от потребителите и се предлагат 17 административни услуги, предоставяни онлайн.
С реализирането на проекта са разработени електронни публични регистри в общината, създаде се единна електронна деловодна система в кметствата и общината, работеща модернизирана интернет страница, функциониращ електронен механизъм за обратна връзка от потребителите и се предлагат 17 административни услуги, предоставяни онлайн.
Проведоха се и две публични събития в кметство Кацелово и гр. Две могили с цел популяризиране на модерните административни практики в общината
Всички брошури, покани, прессъобщения и анкетни карти към потребителите на административни услуги, както и предлаганите електронни услуги, са публикувани в раздел „Проекти", подраздел ОПАК, като е осигурен публичен достъп за гражданите и бизнеса до същите чрез електронната страница на община Две могили  www.dvemogili.bg.


    ДРАГОМИР ДАМЯНОВ
    Кмет на община Две могили
 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.