Община Две могили

+ - =

Покана за 58-мо заседание на ОбС
Tuesday, 15 February 2011 00:00
There are no translations available.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам V-тия Общински съвет – Две могили на петдесет и осмото заседание, което ще се проведе от 14.00 часа на 18.02.2011 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет от Драгомир Дамянов с вх. № 79/10.02.2011 г., относно: Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг за периода 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. на Община Две могили.
Докладва: Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и финанси”.
2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 80/10.02.2011 г., относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2011 г.
Докладва: Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”.
Йордан Великов – Председател на Комисията по “Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.
Велко Иванов – Председател на Комисията по „Земеделие, гори и опазване на околната среда”.
Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство”.
Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване и социална политика”.
Велико Стефанов – Председател на Комисията по „Законност, обществен ред и сигурност”.
Микерям Адям – Председател на Комисията по “Проблемите на гражданското общество, предотвратяването и разкриването конфликти на интереси и вероизповеданията”.
Огнян Георгиев –  Председател на Комисията по „Проблемите на децата, младежта, спорта и туризма”.
3. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 56/01.02.2011 г., относно: Информация за дейността на Специализирано звено „Контрол и опазване на обществения ред и сигурност” град Две могили през 2010 г.
Докладва: Величко Стефанов – Председател на Комисията по „Законност, обществен ред и сигурност”.
4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 59/03.02.2011 г., относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилинк № 5 за организацията и дейността на Обществения посредник, действащ на територията на Община Две могили, област Русе.
Докладва:    Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.
5. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 60/04.02.2011 г., относно: Приемане на Наредба № 20 за регламентиране на реда и правилата за изграждане, учредяване право на преминаване и на включване към общинската техническа инфраструктура в Община Две могили, област Русе
Докладва:    Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.
6. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 62/08.02.2011 г., относно: Информация за дейността на Защитено жилище за възрастни с увреждания в село Могилино.
Докладва:    Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване и социална политика”.
7. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 65/09.02.2011 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в землището на село Бъзовец.
Докладва: Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”.
8. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 66/09.02.2011 г., относно: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Батишница за периода 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.
Докладва:    Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.
9. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 67/09.02.2011 г., относно: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец за периода 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.
Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.
10. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 68/09.02.2011 г., относно: Информация за дейността на Читалище „Пробуда – 1927 г.” в село Батишница и насоки за работата му през 2011 г.
Докладва:    Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство”.
11. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 69/09.02.2011 г., относно: Информация за дейността на Читалище „Христо Ботев – 1928 г.” в село Бъзовец за 2010 г. и насоки за дейността му през 2011 г.
Докладва:    Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Образование, култура и културно-историческо наследство”.
12. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 71/10.02.2011 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Снежана Недкова Йорданова, живееща в село Помен за раждане на първо дете – Кристиан Руменов Стефанов
Докладва:    Красимир Кунев – Секретар на Комисията по “Здравеопазване и социална политика”.
            Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и финанси”.
13. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 72/10.02.2011 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Саша Симеонова Петрова, живееща в село Бъзовец за раждане на първо дете – Елисей Елинов Янков.
Докладва:    Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и социална политика”.
            Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”.
14. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 73/10.02.2011 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Анка Костова Симеонова и Петко Михов Симеонов, живеещи в село Чилнов.
Докладва:    Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване и социална политика”.
            Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”.
15. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 74/10.02.2011 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Кирил Иванов Ангелов, живеещ в град Две могили, на улица „Раковски” № 4
Докладва:    Красимир Кунев – Член на Комисията по “Здравеопазване и социална политика”.
            Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”.
16. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 75/10.02.2011 г., относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2011 г.
Докладва: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.
17. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 76/10.02.2011 г., относно: Допълнение на Актуализирания общински план за регионално развитие на Община Две могили 2007 – 2013 година.
Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.
18. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 77/10.02.2011 г., относно: Учредяване на гражданско дружество и кандидатстване  по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.” с проект: „Бизнес център за спорт, здраве и рехабилитация – Две могили”.
Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.
19. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 78/10.02.2011 г., относно: Учредяване възмездно право на строеж в полза на „Н Солар” – АД за изграждане на Електроенергиен комплекс „Две могили”.
Докладва:    Йордан Великов – Председател на Комисията по “Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.
20. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 81/10.02.2011 г., относно: Изменение на решение № 462/17.07.2009 г.
Докладва: Микерям Адям – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”.
21. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 82/10.02.2011 г., относно: Изменение на решение № 735/05.08.2010 г. на Общинския съвет.
Докладва: Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”.
22. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 83/10.02.2011 г., относно: Финансиране  от бюджета за изпълнение на дейностите по проект: „Организиране на исторически възстановки от ученици от трансграничните общини Две могили и Калараш и презентиране на спектаклите пред общността” по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 - 2013.
Докладва: Петър Петров – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”.
23. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани.

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет – Две могили и са на Ваше разположение от 11.02.2011 г.

Уведомявам ви, че на основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА сте длъжен да участвате в заседанията на Общинския съвет. Освобождаването ви от работа е уредено в чл. 34, ал. 3 от ЗМСМА.
               
   
   
                Председател на Общински съвет – Две могили:

           
                                                     (Байчо Петров Георгиев)

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.