Община Две могили

+ - =

Общинска администрация



Ръководство

Име, презиме, фамилия Длъжност Телефон Електронен адрес
Божидар Димитров Борисов
Кмет 08141/92-08
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Красимира Николаева Русинова Заместник-кмет 08141/92-05, вътр.123 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Георги Ангелов Великов
Заместник-кмет 08141/92-05, вътр.131  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Мариета Иванова Петрова
Секретар
08141/92-05, вътр.117 
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Финансов контрольор

Име, презиме, фамилия Длъжност Телефон Електронен адрес
Панайот Янков Янков
Финансов контрольор 08141/92-05, вътр. 133 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Служител по сигурността на информацията, отбранително - мобилизационна подготовка и екология

Име, презиме, фамилия Длъжност Телефон Електронен адрес
Хюлия Илмиева Севдалиева Служител по сигурността на информацията, отбранително - мобилизационна подготовка и екология 08141/92-05, вътр. 143 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Главен архитект

Име, презиме, фамилия Длъжност Телефон Електронен адрес
Лора Стефанова Бъчварова Главен архитект 08141/92-05, вътр. 128 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Дирекция "Финанси, местни данъци и такси"  

Име, презиме, фамилия Длъжност Телефон Електронен адрес
Марийка Минчева Андреева Директор дирекция 08141/92-05, вътр. 144
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Цветанка Василева Радушева Началник отдел и главен счетоводител 08141/92-05, вътр. 120
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Росица Йорданова Димитрова Главен експерт „Бюджет” 08141/92-05, вътр. 141 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Сениха Арифова Тасим
Старши счетоводител
08141/92-05, вътр. 142 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Недка Генова Гецова Старши счетоводител 08141/92-05, вътр. 140 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Галина Спасова Минчева Старши счетоводител 08141/92-05, вътр. 119 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Наталия Цветанова Георгиева Старши счетоводител 08141/92-05, вътр. 119 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Искра Венелинова Филипова Началник отдел "Местни данъци и такси"
08141/92-05, вътр. 134 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Юлиян Христов Калинов Младши експерт „Местни данъци и такси” 08141/92-05, вътр. 135 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Симеонка Димитрова Иванова Главен специалист „Местни данъци и такси” 08141/92-05, вътр. 134 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Невянка Рачева Димитрова Главен специалист „Местни данъци и такси” 08141/92-05, вътр. 137 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Дирекция "Административно - правно и информационно обслужване"

Име, презиме, фамилия Длъжност Телефон Електронен адрес
Галина Иванова Кънчева Директор дирекция 08141/92-03, вътр. 115
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Галина Донева Милева

Главен юрисконсулт 08141/92-05, вътр. 132 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Петя Антонова Христова
Младши експерт ГРАО 08141/92-05, вътр. 115 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Севгюл Садулова Юмерова Младши експерт ГРАО 08141/92-05, вътр. 136 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Маргарита Тодорова Андреева
Главен специалист ГРАО 08141/92-05, вътр. 115 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Красимира Калинова Бодурова Главен специалист ГРАО 08141/92-03, вътр. 115 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Иваничка Коева Янкова Младши експерт „Култура,вероизповедания, туризъм и защита на потребителите” 08141/92-05, вътр. 124 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Главен специалист „Административно обслужване, деловодство и архив” 08141/92-05, вътр. 127 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Марияна Тодорова Илиева
Главен специалист „Административно обслужване, деловодство и архив” 08141/92-05, вътр. 127 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Владимира Стоянова Владимирова
Главен специалист „Административно обслужване, деловодство и архив” 08141/92-05, вътр. 127 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
инж. Зейхан Адемов Зейнолов
Младши експерт "Логистика, транспорт, стопански дейности"
08141/92-05, вътр. 118 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
инж. Петър Божинов Кръстев Експерт, сигурност на компютърни и информационни технологии
08141/92-05, вътр. 116 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


инж. Стамен Красимиров Статев
Системен администратор и сигурност на компютърни и информационни технологии"
08141/92-05, вътр. 116 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Петя Кънчева Енчева
Младши експерт „Човешки ресурси” 08141/92-08 08141/92-05, вътр. 113 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Валентин Илиев Бодуров
Домакин 08141/92-05, вътр. 138 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Дирекция "Регионално развитие"

Име, презиме, фамилия Длъжност Телефон Електронен адрес
инж. Айлин Реджеб Юсеинова Директор дирекция
08141/92-05, вътр. 130 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Здравко Петров Ефтимов Началник отдел "Устройство на територията и строителство"
08141/92-05, вътр. 122 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Трифон Евгениев Трифонов Главен специалист "Устройство на територията и строителство" 08141/92-05, вътр. 128 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Атанаска Димитрова Димова Старши специалист "Устройство на територията и строителство" 08141/92-05, вътр. 129 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Йорданка Великова Тодоровa
Главен специалист "Устройство на територията и строителство" 08141/92-05, вътр. 129 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Нейхан Рафет Назиф Началник отдел "Общинска собственост и регионално развитие"
08141/92-05, вътр. 122 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Младши експерт "Регионално развитие"
08141/92-05, вътр. 132 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Ферихан Ниязиева Сюлейманова Младши експерт "Общинска собственост"
08141/92-05, вътр. 122 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Сашка Игнатова Димитрова

Младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” 08141/92-05, вътр. 125 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Айше Недретова Шабанова

Специалист „Социални дейности и здравеопазване” 08141/92-05, вътр. 125 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Миглена Русанова Димитрова Младши експерт „Образование и спорт" 08141/92-05, вътр. 114 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Миглена Русанова Димитрова
Младши експерт „Експертно и техническо осигуряване на Общински съвет и интеграция на малцинствата” 08141/92-05, вътр. 114 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Костадин Пламенов Костадинов Юрисконсулт 
08141/92-05, вътр. 132 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.







 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.