Община Две могили

+ - =

Общинска администрация
There are no translations available.Ръководство

Име, презиме, фамилия Длъжност Телефон Електронен адрес
Божидар Димитров Борисов
Кмет 08141/92-08
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Красимира Николаева Русинова Заместник-кмет 08141/92-05, вътр.123 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Георги Ангелов Великов
Заместник-кмет 08141/92-05, вътр.131  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Мариета Иванова Петрова
Секретар
08141/92-05, вътр.117 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Финансов контрольор

Име, презиме, фамилия Длъжност Телефон Електронен адрес
Панайот Янков Янков
Финансов контрольор 08141/92-05, вътр. 133 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Служител по сигурността на информацията, отбранително - мобилизационна подготовка и екология

Име, презиме, фамилия Длъжност Телефон Електронен адрес
Хюлия Илмиева Севдалиева Служител по сигурността на информацията, отбранително - мобилизационна подготовка и екология 08141/92-05, вътр. 143 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Главен архитект

Име, презиме, фамилия Длъжност Телефон Електронен адрес
Лора Стефанова Бъчварова Главен архитект 08141/92-05, вътр. 128 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Дирекция "Финанси, местни данъци и такси"  

Име, презиме, фамилия Длъжност Телефон Електронен адрес
Марийка Минчева Андреева Директор дирекция 08141/92-05, вътр. 144
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Цветанка Василева Радушева Началник отдел и главен счетоводител 08141/92-05, вътр. 120
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Росица Йорданова Димитрова Главен експерт „Бюджет” 08141/92-05, вътр. 141 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Сениха Арифова Тасим
Старши счетоводител
08141/92-05, вътр. 142 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Недка Генова Гецова Старши счетоводител 08141/92-05, вътр. 140 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Галина Спасова Минчева Старши счетоводител 08141/92-05, вътр. 119 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Наталия Цветанова Георгиева Старши счетоводител 08141/92-05, вътр. 119 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Искра Венелинова Филипова Началник отдел "Местни данъци и такси"
08141/92-05, вътр. 134 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Юлиян Христов Калинов Младши експерт „Местни данъци и такси” 08141/92-05, вътр. 135 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Симеонка Димитрова Иванова Главен специалист „Местни данъци и такси” 08141/92-05, вътр. 134 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Невянка Рачева Димитрова Главен специалист „Местни данъци и такси” 08141/92-05, вътр. 137 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Дирекция "Административно - правно и информационно обслужване"

Име, презиме, фамилия Длъжност Телефон Електронен адрес
Галина Иванова Кънчева Директор дирекция 08141/92-03, вътр. 115
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Галина Донева Милева

Главен юрисконсулт 08141/92-05, вътр. 132 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Петя Антонова Христова
Младши експерт ГРАО 08141/92-05, вътр. 115 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Севгюл Садулова Юмерова Младши експерт ГРАО 08141/92-05, вътр. 136 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Маргарита Тодорова Андреева
Главен специалист ГРАО 08141/92-05, вътр. 115 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Красимира Калинова Бодурова Главен специалист ГРАО 08141/92-03, вътр. 115 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Иваничка Коева Янкова Младши експерт „Култура,вероизповедания, туризъм и защита на потребителите” 08141/92-05, вътр. 124 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Главен специалист „Административно обслужване, деловодство и архив” 08141/92-05, вътр. 127 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Марияна Тодорова Илиева
Главен специалист „Административно обслужване, деловодство и архив” 08141/92-05, вътр. 127 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Владимира Стоянова Владимирова
Главен специалист „Административно обслужване, деловодство и архив” 08141/92-05, вътр. 127 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
инж. Зейхан Адемов Зейнолов
Младши експерт "Логистика, транспорт, стопански дейности"
08141/92-05, вътр. 118 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
инж. Петър Божинов Кръстев Експерт, сигурност на компютърни и информационни технологии
08141/92-05, вътр. 116 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


инж. Стамен Красимиров Статев
Системен администратор и сигурност на компютърни и информационни технологии"
08141/92-05, вътр. 116 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Петя Кънчева Енчева
Младши експерт „Човешки ресурси” 08141/92-08 08141/92-05, вътр. 113 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Валентин Илиев Бодуров
Домакин 08141/92-05, вътр. 138 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Дирекция "Регионално развитие"

Име, презиме, фамилия Длъжност Телефон Електронен адрес
инж. Айлин Реджеб Юсеинова Директор дирекция
08141/92-05, вътр. 130 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Здравко Петров Ефтимов Началник отдел "Устройство на територията и строителство"
08141/92-05, вътр. 122 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Трифон Евгениев Трифонов Главен специалист "Устройство на територията и строителство" 08141/92-05, вътр. 128 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Атанаска Димитрова Димова Старши специалист "Устройство на територията и строителство" 08141/92-05, вътр. 129 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Йорданка Великова Тодоровa
Главен специалист "Устройство на територията и строителство" 08141/92-05, вътр. 129 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Нейхан Рафет Назиф Началник отдел "Общинска собственост и регионално развитие"
08141/92-05, вътр. 122 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Младши експерт "Регионално развитие"
08141/92-05, вътр. 132 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Ферихан Ниязиева Сюлейманова Младши експерт "Общинска собственост"
08141/92-05, вътр. 122 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Сашка Игнатова Димитрова

Младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” 08141/92-05, вътр. 125 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Айше Недретова Шабанова

Специалист „Социални дейности и здравеопазване” 08141/92-05, вътр. 125 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Миглена Русанова Димитрова Младши експерт „Образование и спорт" 08141/92-05, вътр. 114 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Миглена Русанова Димитрова
Младши експерт „Експертно и техническо осигуряване на Общински съвет и интеграция на малцинствата” 08141/92-05, вътр. 114 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Костадин Пламенов Костадинов Юрисконсулт 
08141/92-05, вътр. 132 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 

Bank account

UBB BRANCH DVE MOGILI
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.