Община Две могили

+ - =

Икономическа характеристика
There are no translations available.

     Икономическото развитие на община Две могили е под силното влияние на общите за страната негативни процеси, настъпили след 1990г. :

- продължителен и болезнен преход към пазарно стопанство

- значителен спад на производството

- рязко съкращаване на инвестиционните процеси

- липса на свежи капитали

- съществено свиване на потреблението

- тежко финансово състояние на голяма част от икономическите структури

      Основните проблеми в икономическото развитие на община Две могили са:

-  свиване на производствената програма на промишлените предприятия

-  ниски изкупни цени на селскостопанската продукция

-  намаляване равнището на безработица,което се дължи на заминаване на работоспособното население в чужбина

- неизяснена политика по отношение на трайните насаждения

     Важен отрасъл в структурата на общинската икономика е селското стопанство, имащо структуроопределящо значение, следвано от промишлеността. Производството на селскостопански стоки през 1999 г. представлява 68% от бруто продукцията, като са ангажирани 52% от заетите. През 2003 г., макар и да спада аграрното производство до 45% от общата продукция, тази промяна е относителна и се дължи на промяната в другите сектори, които произвеждат по-големи обеми продукция.

Промишленост

     Описание на ситуацията:

В периода 1997-2000 г. голяма част от националната, респективно регионалните икономики бяха преструктурирани. Пазарните отношения промениха съществено отрасловата структура.

     Икономическият растеж се асоциира с произведения Брутен Вътрешен Продукт (БВП). Произведеният БВП на глава от населението в община Две могили през 2001 г. е 1 740,47 лв. За сравнение в община Русе същият е 3 354.12 лв., а в България – 3 754 лв. От данните за 2001 г. е видно, че произведения БВП на глава от населението в общината е около 2 пъти по-малко от равнището му на национално ниво. За съжаление измерванията на БВП на равнище общини все още се предприемат рядко от НСИ и не е възможно да се определи тенденция за равнището на БВП на глава от населението в община Две могили. Нямаме данни за растежа на БВП на глава от населението за периода 2004-2008 година.

     Положителна е тенденцията на увеличаване на двата показателя – на бруто продукцията с 2,06 пъти, а на ДМА – с 3,6 пъти. Тя свидетелства за развитие на местната икономика и за обновяване на материалната база.

     От общо 143 фирми,кооперации и земеделски производители през 2008 г. 124 са с персонал до 10 души, 14 са с персонал от 11 до 50 души, а само 4 са с персонал от 51 до 100 души. Предприятията с пресонал от 51 до 100 души се увеличават с две, т. е. стават 5. Тези данни говорят, че в община Две могили преобладават малките предприятия, което не е добра основа за стабилна и устойчива икономика. Проблемите им са свързани с капацитета за преработка и анализ на информацията, степента на подготвеност на мениджмънта, възможностите за осигуряване на необходимия финансов ресурс. Членството на България в ЕС ще постави на изпитание малките и средните предприятия. Те нямат капацитета и възможностите на големите фирми за адекватна предварителна реакция. Затова следва да бъдат подпомогнати от специално насочена общинска и държавна политика.

     Структуроопределящите отрасли на промишлеността в община Две могили са хранително-вкусовата промишленост – 27,4% от общата бруто продукция, сектор услуги 18% и подотрасъл “Текстил” с15,6%. В област Русе община Две могили е с най-силно развита хранително-вкусова промишленост.

     В икономиката на общината преобладава частният сектор. Общият брой фирми през 2009 г. е 143, а през 2003г. са били 184. 80% от тях са частни. Една е общинска, а 8 са с държавно участие..

     Чуждестранните инвеститори в общината са малко. Те са:

  • “ИнНова” ООД – Италия;
  • “Органика – България” ЕООД – Полша;

     Като неразделна част от икономиката на страната, общинската промишленост е сериозно засегната от развиващите се през последните години негативни процеси, особено като се има предвид обстоятелството, че голяма част от предприятията насочваха продукцията си към бившите социалистически страни. В резултат от това рязко спадна производството в редица структуроопределящи предприятия – машиностроене, текстил и др. След промените през 1989г. цехове на големи предприятия като КТМ-Русе, “Петър Караминчев”, “Найден Киров”, “Георги Димитров”, “Арда”, “Дунарит” и др. бяха закрити. След приватизация част от сградният фонд премина в ръцете на нови собственици. Друга част не се използва и поддържа.

     След извършване на работническо-мениджърската приватизация на общинските предприятия се създадоха фирмите “Жокей” ООД и “БКС - 97”-ООД. Фирма “Жокей” – ООД запази предмета на дейност и се занимава с шивашко производство. В момента във фирмата работят около 150 души, а произвежданата продукция е изцяло за външния пазар. Седалище и адрес на управление: гр. Две могили, ул. «Орлова Чука №61 тел. 08141/2207; 2292; факс 08141/2868, e_mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

     Приватизацията на “БКС – 97”-ООД бе прекратена и бе образувана общинска фирма „Черни лом”.

     “Русенската корабостроителница”, собственик на бившия завод “Автоматика” разполага с една производствена площадка и осигурява около 40 работни места.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.