Община Две могили

+ - =

Общински предприятия

     Общинско предприятие “Обществено хранене” е създадено с Решение №316 от 23.01.2009 година на Общински съвет гр. Две могили. Основната дейност е: “Организиране столовото хранене на учениците от СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Две могили, приготвяне и транспортиране на храна на самотни възрастни хора, провеждане на общински мероприятия, увеселителни тържества и коктейли”.

     ОП “ОХ” се помещава в Ученическия стол - масивна сграда, построена през 1984г. върху 586 кв.м., съгл. АОС 22/17.12.1997г в двора на СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили. Заетите лица в предприятието са 16.

      Контакти: Общинско предприятие “Обществено хранене”

      Гр. Две могили, ул. “Кирил и Методий” №17

      Тел. 08141 /22-33

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.