Община Две могили

+ - =

Спечелен проект "Център за обществена подкрепа "Семейна грижа"
Marţi, 11 Octombrie 2011 00:00
There are no translations available.

Община Две могили спечели проект „Център за обществена подкрепа „Семейна грижа” с договарящ орган Агенция за социално подпомагане по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. на стойност
194 082,61лв., който стартира от 1 януари 2011г. и  продължава до 29.02.2012г.

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.