Община Две могили

+ - =

Заповед за спиране
Luni, 27 Februarie 2012 00:00
There are no translations available.


З А П О В Е Д
№ 148-1
27.02.2012 г., гр. Две могили

    На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с постъпила Жалба с вх. № 15 от 24.02.2012г.от „ЛЮКОС” ООД, гр. София срещу Решение № 106 от 13.02.2012г. на Кмета на Община Две могили за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Интегриран воден цикъл на град Две могили – изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа”


СПИРАМ:    1. Обществена поръчка с предмет „Интегриран воден цикъл на град Две могили – изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа” до влизане в сила на определение, с което се отхвърля искането за временна мярка или постановяване на Решение по жалбата, ако е наложена временна мярка.
    2. Настоящата Заповед да бъде качена на сайта на Община Две могили, раздел „Профил на купувача”.
    3. Възлагам изпълнение на настоящата Заповед на Мариета Петрова – Секретар на Община Две могили.
    4. Контрол по изпълнението на Заповедта ще упражнявам лично.

Препис от Заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (п)
Кмет на Община Две могили

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.