Община Две могили

+ - =

Център за настаняване от семеен тип гр. Две могили
There are no translations available.

Адрес: гр. Две могили, ПК 7150, ул. „Филип Тотю” №16, тел. 0895 567536
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Управител: Цветелина Василева Йорданова  

    Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип” е разкрита през 2009 г. със Заповед № РД01-932/25.09.2009 г. на Изпълнителния Директор на АСП, с целева група „възрастни с увреждания”. Със Заповед № РД01-1385/02.12.2014 г. на Изпълнителния Директор на АСП се изменя: „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостанолост”. Услугата е държавно делегирана дейност.
Капацитетът е 15 места и към 01.12.2015 г. е запълнен.


   Социалната услуга осигурява възможност на потребителите да живеят в спокойна среда с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.
    Всяко лице разполага с лично пространство и с пространство за общи дейности с другите лица и екипът на ЦНСТВХУИ. За организиране на ежедневието на потребителите на социалната услуга се грижи екипът на ЦНСТВХУИ, състоящ се от социални работници, трудотерапевт и медицински сестри. Екипът създава и осигурява условия за включване на лицата в разнообразни дейности, занимания и инициативи съобразно индивидуалните им интереси и възможности.
   Настаняването става със заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две могили.

 

Bank account

UBB BRANCH DVE MOGILI
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.