Община Две могили

+ - =

Личен асистент

Личен асистент по НП

     Социална услуга, предоставяна от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две могили, съгласно Методика за предоставяне на услугата „Личен асистент”.

     Основната цел на програмата е предоставяне на грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора чрез осигуряване на заетост на безработни лица като лични  и социални асистенти.

  • Дейносттта „Личен асистент” цели осигуряване на заетост на безработни лица за облекчаване на положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи.
  • Дейността „Социален асистент” цели осигуряване на заетост на безработни лица за задоволяване на ежедневните потребности, организиране на свободното време на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора, осъществяващи дейности за тяхното социално включване.
  • Осигуряване на заетост на безработни лица като лични асистенти на хора с увреждания, изведени от специализирани институции в семейна среда, за предоставяне на качествена грижа и създаване на условия за тяхното социално включване.

Обхват на лицата, участващи в програмата:
     Безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от ППЗСП или отговарящи на условията за отпускането на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания или тежко болни лица; Безработни, полагащи грижи за изведени от специализирани институции лица или деца с увреждания.

Личен асистент по ОПРЧР

     Целта на процедурата е насочена към подобряване качеството на живот на хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си, както и подобряване качеството на живот на семействата, в които има лица с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи.

     Схемата е насочена към хора с тежки заболявания и увреждания и самотно живеещи хора, чието самообслужване е невъзможно и цели чрез разширяване на възможностите за предоставяне на услугата „Личен асистент" да се подобрят грижите към тези хора, да се повиши качеството на живота им и да се намали рискът от зависимост от институционален тип грижи.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.