Община Две могили

+ - =

Личен асистент
There are no translations available.

Личен асистент по НП

     Социална услуга, предоставяна от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две могили, съгласно Методика за предоставяне на услугата „Личен асистент”.

     Основната цел на програмата е предоставяне на грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора чрез осигуряване на заетост на безработни лица като лични  и социални асистенти.

  • Дейносттта „Личен асистент” цели осигуряване на заетост на безработни лица за облекчаване на положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи.
  • Дейността „Социален асистент” цели осигуряване на заетост на безработни лица за задоволяване на ежедневните потребности, организиране на свободното време на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора, осъществяващи дейности за тяхното социално включване.
  • Осигуряване на заетост на безработни лица като лични асистенти на хора с увреждания, изведени от специализирани институции в семейна среда, за предоставяне на качествена грижа и създаване на условия за тяхното социално включване.

Обхват на лицата, участващи в програмата:
     Безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от ППЗСП или отговарящи на условията за отпускането на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания или тежко болни лица; Безработни, полагащи грижи за изведени от специализирани институции лица или деца с увреждания.

Личен асистент по ОПРЧР

     Целта на процедурата е насочена към подобряване качеството на живот на хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си, както и подобряване качеството на живот на семействата, в които има лица с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи.

     Схемата е насочена към хора с тежки заболявания и увреждания и самотно живеещи хора, чието самообслужване е невъзможно и цели чрез разширяване на възможностите за предоставяне на услугата „Личен асистент" да се подобрят грижите към тези хора, да се повиши качеството на живота им и да се намали рискът от зависимост от институционален тип грижи.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.