Община Две могили

+ - =

Социален асистент
There are no translations available.

     Основна цел на услугата „Социален асистент” е осигуряване на заетост на безработни лица и почасово предлагане на услугата от работещи, пенсионери и учащи лица, чрез повишаване на пригодността им за заетост и ангажирането им с предоставянето на социални услуги на уязвими групи от хора. Друга основна цел на услугата „Социален асистент” е повишаване качеството на живот на хора с трайни увреждания, чрез осигуряване на помощ за задоволяване на ежедневните им потребности и организиране на свободното им време, както и за осъществяването на дейности за тяхното социално включване.

     „Социалният асистент” е лице, предоставящо комплекс от услуги, насочени към социална работа и консултации на потребителите и свързани със задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти.

   Дейностите, изпълнявани от социалния асистент включват:

Помощ при общуването и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него
1. Организиране на срещи с приятели, близки, честване на рождени и именни дни и на други празници.
2. Четене на ежедневници и художествена литература.
3. Придружаване при посещение на кино, театър, концерти и др.
4. Придружаване при разходка
5. Придружаване при посещение на клубове, кръжоци и пр.
6. Придружаване при посещение на църква
7. Подпомагане при отглеждане и поддържане на стайни и градински цветя
8. Организиране на занимания по интереси (шах, табла, домино и др.)
9. Заемане и връщане на книги/ видеокасети от библиотеки, видеоклубове, и пр.
10. Осигуряване на компания чрез общуване
11. Полагане на грижи за осигуряване на психическия (емоционалния) комфорт на клиента
Административни услуги
1. Съдействие при подаване на документи в пенсионен отдел, дирекция “Социално подпомагане”, Общината и др.
2. Съдействие при снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежки заболявания
3. Съдействие по изготвяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК, РЕЛК
4. Куриерска работа
Медицински услуги
1. Съдействие при настаняване в болница, грижи в болницата при необходимост
2. Измерване на кръвно налягане
3. Придружаване на клиента до личния или друг лекар
4. Проследяване на правилното приемане и подпомагане при вземането на лекарства, предписани от лекар
5. Придружаване и полагане на грижи за опазване здравето на клиента при разходки на открито

     За ползването на услугата „Социален асистент” потребителите заплащат месечна такса на база личен доход от предходния месец и реално ползвани часове.

     Услугата Социален асистент се предоставя след защитен и одобрен за финансиране проект.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.