Община Две могили

+ - =

Обществена трапезария

     Социална услуга, предоставяна от Община Две могили на територията на всички населени места в общината след защита на проект пред Фонд „Социално подпомагане”.

     Услугата се предоставя обикновено през есенно-зимния период и включва доставка на топъл обяд /супа, основно ястие и хляб/ на социално слаби граждани на общината.

   Целевите групи са:

  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност /;
  • Скитащи и бездомни деца и лица.

     Ползвателите на услугата „Обществена трапезария” се определят от специално назначена за целта комисия, след подаване на типови заявления и сключване на договор с Община Две могили. Услугата е безплатна.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.