Община Две могили

+ - =

Пенсионерски клубове
There are no translations available.

ОБЩИНСКА ПЕНСИОНЕРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ – ДВЕ МОГИЛИ


     Общинската пенсионерска организация Две могили е член на „Съюз на пенсионерите 2004”- сдружение, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като неправителствена организация с председател – Елена Георгиева.

     На територията на общината са обособени 8 клуба на пенсионера. В тях възрастните хора запълват нуждата си от социални контакти, осъществяват срещи, разговори, организират здравни беседи, поетически вечери, занимания по интереси, екскурзии. Традиция в местните клубове е всеки месец да бъдат почитани рождениците. Клубовете са достъпни за всички лица в пенсионна възраст, изявили желание да постъпят в тях. Членовете заплащат годишен членски внос, определен от съответното клубно ръководство.

     Председател на общинската пенсионерска организация е: Марийка Павлова Петкова. Тя е и председател на Клуба на пенсионера в Две могили. Клубът е отворен всеки работен ден от 14.00 до 16.00ч.

МЕСТНИ СТРУКТУРИ НА ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ДВЕ МОГИЛИ

Населено място

Председател на клуба на пенсионера

За контакти:

1. Две могили Марийка Павлова Петкова 08141 2879
2. Широково Иванка Колева Игнатова 081464 344
3. Острица Дана Иванова Кънчева 088 5610374
4. Каран Върбовка Петранка Иванова Димитрова 081461 461
5. Кацелово Иванка Велкова Георгиева 08149 2456
6. Чилнов Стефка Стефанова Атанасова 087 8292392
7. Бъзовец Гергина Генова Петкова 08141 8925
8. Батишница Дешка Дончева Пенчева 08144 2392


КЛУБ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

     През 2005 г. в Две могили е учреден Клуб на хората с увреждания, като филиал на клуб „Смелост” - гр. Русе, регистриран като НПО. Председател на клуба в настоящия момент е Георги Борисов. За нуждите на хората с увреждания общината е предоставила подходящо помещение в сградата на бившите детски ясли. Клубът е отворен за посещения всеки работен ден от 14.00 до 16.00ч. Няма ограничения за членство, стига желаещият да приема целите и задачите на клуба и да плаща редовно членският си внос. За петте години от учредяването на клуб „Смелост” - Две могили над 100 лица с увреждания са изявили желание да членуват в клуба. Филиалът получава дарения чрез клуб „Смелост” - гр Русе и подпомага хората с увреждания, като  предоставя информация, касаеща тяхното здравословно състояние, осъществява социални контакти, спомага за преодоляване на изолацията и самотата.

     Тел. за контакти : 08141 29-86

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.