Община Две могили

+ - =

Покана за представяне на оферта
Luni, 01 Iulie 2013 13:58
There are no translations available.


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

  на основание, чл. 14, ал. 4, т.1 по реда на Глава Осем „а” за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана No 9017153 съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП) 


  I.ОБЩИ УСЛОВИЯ
   1.1    Предмет на обществената поръчка
   Във връзка с Заповед № РД 408/01.07.2013 г., на кмета на община Две могили, гр. Две могили, обл. Русе, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет: ,,Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на обучения на служителите от общинска администрация в Две могили” по Проект „Ефективна и компетентна общинска администрация, Две могили”, по Договор № А12-22-87/27.05.2013 г по ОП „Административен капацитет", приоритетна ос II ,,Управление на човешките ресурси”, подприоритет „Компетентна и ефективна държавна администрация” по бюджетна линия  BG051PO002/12/2.2-07  по  2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”,

Ви каним да представите оферта за извършване на горепосочената поръчка


Обявлението е публикувано в Портала на обществените поръчки под уникален номер 9017153.

Необходимата документация за участие може да изтеглите от тук.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.