Община Две могили

+ - =

Покана за представяне на оферта
01 Юли 2013


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

  на основание, чл. 14, ал. 4, т.1 по реда на Глава Осем „а” за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана No 9017153 съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП) 


  I.ОБЩИ УСЛОВИЯ
   1.1    Предмет на обществената поръчка
   Във връзка с Заповед № РД 408/01.07.2013 г., на кмета на община Две могили, гр. Две могили, обл. Русе, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет: ,,Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на обучения на служителите от общинска администрация в Две могили” по Проект „Ефективна и компетентна общинска администрация, Две могили”, по Договор № А12-22-87/27.05.2013 г по ОП „Административен капацитет", приоритетна ос II ,,Управление на човешките ресурси”, подприоритет „Компетентна и ефективна държавна администрация” по бюджетна линия  BG051PO002/12/2.2-07  по  2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”,

Ви каним да представите оферта за извършване на горепосочената поръчка


Обявлението е публикувано в Портала на обществените поръчки под уникален номер 9017153.

Необходимата документация за участие може да изтеглите от тук.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.