Община Две могили

+ - =

Туристически обекти

   Характерна особеност на община Две могили е красивата екологично чиста природа, съчетана с богато културно-историческо наследство. В общината има възможност за развитие на селски, еко, пещерен, риболовен, религиозен, културен туризъм.

  

   1.Основен туристически обект е Природна забележителност Пещера „Орлова чука”. Намира се в скален масив край село Пепелина по поречието на река Русенски Лом. Дълга е 13 500 метра и по този признак се нарежда на второ място от благоустроените пещери в страната. Откриването й става случайно през 1941 г. Пещерните галерии изпъстрени с множество сталактити, сталагмити и сталактони я правят една от най-красивите пещери в България, привлекателна за многобройните туристи от страната и чужбина. В галериите й живеят над 15 пещерни вида. В скалните галерии се размножава и вида писклив прилеп, който е уникален за цяла Европа.
   Пещерата се стопанисва от Община Две могили и съгласно чл. 51 от Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе, за посещение на туристически обект Пещера "Орлова чука" във времето от 10.00 до 17.00 часа, таксата е в размер, както следва:
   От 01 август 2017 година цени за ползване на хижа „Орлова чука” са както следва:
а) За една вечер – 135.00 лева на вечер за ползване на цялата хижа;
б) За наемане на стая  с три легла 50.00 лева на вечер;
в) За наемане на стая с две легла – 36.00 лева на вечер.

В цените на услугите по чл. 62в е включен ДДС.


Телефони за връзка с отговорника на туристическия обект:

GSM: +359 895567533 - ОП "ОХ"

Заповед № РД-663 от 21 август 2007 година на Министерство на околната среда и водите.

   2. Защитена местност „Находище на Уехтрицова урока – село Острица” в местност „Къс баир”. Тук през 2010 г. е открит нов растителен вид, непознат за науката до този момент. Растението носи името Уехтрицова урока (Bupleurum uechtritzianum S.Stoyanov) и е открито от Стоян Стоянов. През месец февруари 2012 г. той, заедно с Валентина Горанова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска Академия на науките внесоха предложение за обявяване на нова защитена местност с цел опазване местообитанието на уникалното растение. Уехтрицовата урока е рядък балкански ендемит, разпространен единствено в североизточните части на Балканския полуостров и никъде другаде по света. В землището на с. Острица се среща на площ, по-голяма от 300 дка. Със Заповед РД-18/11.01.2013 г. Министерство на околната среда и водите обявява новата защитена местност, в която са забранени всякакви дейности, застрашаващи местообитанието на ценното растение.

   3. Лесопарк “Аязмото” в село Каран Върбовка, отреден с Решение № 4351/28.12.1971 г. на Министерството на горите, разположен върху 3483 дка залесена площ, уникален с природната си красота, съчетана с лечебна минерална вода.
   В околностите на селото е местността “Бобов дол”, в която се намират вековното дърво и стар кладенец. Дървото е обявено за защитен обект със Заповед № 343 /04.07.1978 година на КОПС и е с ДР №987. Това е дъб от вида Зимен дъб, височината му е около 25 метра, а обиколката на ствола – 4.16м. В съседната местност “Дял Сърш” също има десетки вековни дъбове, габъри и круши.
   Манастир „Света Марина” е разположен край с. Каран Върбовка и се намира на около 20 км. от общинския център Две могили и на 50 км. южно от гр. Русе. Известен с лековитото си аязмо. Още от Средновековието манастирът се утвърждава като най-известният култов център с патрон Св. Марина в Източна България. Манастирът е един от най-старите български манастири, които са от периода на Второто българско царство /1187-1396/. През 2013 г. е включен в списъка на 100-те национални туристически обекти в България под номер 50 ″б″. Ежегодно през м. юни в района на манастира се провежда двудневен фолклорен фестивал „Жива вода”.

   4.В гр. Две могили се намират Къща-музей и паметник на Филип Тотю – борец за национално освобождение, наричан от народа “Хвърковатия войвода”. Филип Тотю е роден на 10 април 1830 год. в махала Гърците до с. Вонеща вода. Последните си години прекарва в Две могили, където на 22 март 1907 година непокорното сърце на войводата престава да тупти. Гробът му се намира до църквата “Света Троица”. През 1973 година в центъра на град Две могили признателните потомци издигат величествен паметник. Голямата бронзова фигура на “Хвърковатия” войвода, устремена напред, напомня за неговия бурен и достоен за подражаване живот, а къщата, в който е живял след Освобождението, е превърната в „Къща музей”. Тя се намира в гр. Две могили, ул. “Филип Тотю” № 3. Музеят е отворен целогодишно за посещение от туристи. Къщата се стопанисва от Община Две могили и за посещение се заплаща такса в размер1.00 лев на човек за лица в трудоспособна възраст. Телефон за контакти GSM 0895567539 К. Пенчев.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.