Община Две могили

+ - =

Характеристика
There are no translations available.

Релеф
     Територията на общината се характеризира предимно с равнинен релеф, на места прорязан от дълбоки къси долове. Геоложкият строеж е изграден от два вида строителни плочи – отски варовици и льосовидни отложения. Варовиците изграждат основата на района и се намират на дълбочина повече от 25 м.

Климатични условия
     Община Две могили попада в областта на умерено континентален климат и според климатичното райониране в България тук има най добре изразена континенталност на климата: горещо лято и студена зима, големи годишни амплитуди на температурата и подчертан летен максимум на валежите. Тук климатът се формира под влиянието на въздушните маси, които постъпват от умерени географски ширини – океански и континентални. Средната годишна температура е 12 градуса. Наблюдаващото се през последните десетилетия общо затопляне на климата се отразява и на климатичните условия на територията на общината.

     Валежите са разположени неравномерно. Най-големи количества падат през летните месеци, а най-малко през зимните. През есента, зимата и началото на пролетта валежите имат обложен характер и са по-продължителни, а през лятото са краткотрайни и имат проливен характер. Първите снеговалежи започват през месец ноември, а последните през месец април.

     Преобладаващи ветрове, с почти еднакъв дял, са североизточните и югозападните. С най-малка повторяемост са северните, североизточните и южните ветрове. Тихо време има приблизително ¼ от общия брой на дните през годината.

Въздух
     По отношение на атмосферното замърсяване Община Две могили не се причислява към районите, определени като замърсени.
Промишлени производства, които оказват негативно влияние върху атмосферния въздух няма. Единственото замърсяване на въздуха на територията на общината е от битовото отопление през зимния сезон. Това води до изпускане в атмосферата на прах, сажди, серен двуокис.

Геоложка характеристика
     Геоложкият профил на терена, проследен в дълбочина е:
- Първи пласт - културен слой от насипни материали и растителна почва със средна мощност от 1,50 до 2 метра;
- Втори пласт - първи льосов хоризонт, изграден от белезникаво кафяв микропорест глинест льос с мощност от 2,50 метра.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.