Община Две могили

+ - =

Почви

     На територията на Община Две могили потенциални източници на замърсяване на почвите с тежки метали и нефтени продукти няма, тъй като няма предприятия източници на такива замърсявания пестицидите като основни средства за агрохимична защита на растенията се използват и ще се използват масово за напред. Дълги години след ликвидирането на бившите ТКЗС-та имаше залежали пестициди с изтекъл срок на годност, които представляваха опасност за живота и здравето на хората поради липсата на отговорно стопанисване на същите. Беше направен опис по землища на всички складове с такива пестициди, като всички пестициди бяха събрани и капсуловани в бетонни контейнери и същите ще бъдат извозени и стифирани в специални депа.

     Основен проблем на населените места е безотговорното депониране на отпадъците от селскостопанските обори, които освен механично замърсяване на каналната мрежа са и източници на нитратно замърсяване в следствие на процесите на разлагане.

     Необходимо е разработване на дългосрочна програма за депониране и оползотворяване на тези видове отпадъци.

     С въвеждане на плановете на земеразделяне се обособиха три вида собственост на горите – държавна, общинска и частна собственост.

     По последни данни общия размер на горите възлиза близо на 70 000 дка, като преобладава широколистна дървесина, основно акация.

     Периодично се извършва по предварително разрешени планове с Държавно лесничейство Бяла почистваща и гола сеч главно за осигуряване на дърва за огрев на населението.

     Иглолистната дървесина преобладава главно в Държавният фонд и тя се използва единствено в крайна необходимост.

     На територията на общината има голямо разнообразие на видове растения и животни главно по поречието на река “Черни лом”. От животинските видове като обекти на ловен туризъм преобладават главно сърни, зайци, елени, диви прасета, скален орел, пепелянка и фазани. В последно време поради безотговорното отношение към отстрела на тези видове популацията им е силно намаляла. Поречието на река “Черни лом” представлява естествен резерват за различни видове билки жълт кантарион, подбел, магарешки бодил, великденче и други с ценни биологични качества.

     Обработваемата земя е 188 576 дка и представлява около 55% от общото землище на общината. Тя е богата, черноземна, благоприятна за отглеждане на всички видове селскостопански култури.

     Горният почвен слой, който е обработваемата почва на землището се състои от карнобатни черноземи, средно-излужени черноземи, типични черноземи, дилувиални ливади, скали и др.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.