Община Две могили

+ - =

Отпадъци

    

Управлението на отпадъците е от голямо значение за общината. Без ефективно почистване на улиците, събиране и обезвреждане на отпадъците здравето на населението може да бъде застрашено.

                Отговорност на общинското ръководство е да осигурява благоприятна околна среда на гражданите.Следователно то трябва да направлява начина, по който се осъществяват и дейностите по отпадъците.

                На база на изготвените нормативни документи на Национално ниво община Две могили има изготвени нормативни документи относно управление на отпадъците на територията на общината, както следва:

                1.Общинска стратегия по  Опазване на околната среда

                2.Общинска програма за опазване на околната среда.

                3.Актуализирана Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Две могили.

                4.Актуализиран план за закриване на депата  на територията на община Две могили;

                5.Наредба по Чл. 19 от  Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ № 15 от 23.01.2009 година.

                На територията на община Две могили е осигурено 100% организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на всички населени места. Към момента то се извършва от фирма „Черни лом 2008” ЕООД-гр. Две могили  съгласно сключен договор  № 58  от 25.07 2008 година и допълнително споразумение от 26.12.2008година  сключен между Общината и Фирмата  до провеждане на процедура за възлагане на услугата , предмет на договора.

                Съобразно спецификата на всяко отделно населено място, броя жители, тенденцията на застаряващо население по населени места, характер и гъстота на застрояване /разположение на жилищните и обществени сгради, предприятия и търговски обекти/, начин на събиране и периодичност на транспортиране общината е приела най-рационално разпределението и използването  на несменяемите съдове за битови отпадъци от различен тип, по населени места.

                С така направеното разпределение на съдовете за битови отпадъци /БО/ община Две могили решава проблема с осигуряването на съдове за битови отпадъци на територията на общината на 100%.

                В населените места на Общината са разположени общо 803 бр.  контейнери тип „Бобър” 1.1 куб.м. В гр. Две могили са разположени 105 бр. контейнери от общия брой и 1529 бр. пластмасови кофи 0.12 куб.м. Във всички населени места на общината са разположени общо 200броя кошчета-двойни и 110 бр. кошчета единични.

                Разположението на кошчетата за битови отпадъци е по главната улица до училищата; до детските градини и други обществени места като послание за децата и гражданите на общината да направят заобикалящата ги среда по-красива и да я пазят такава.

                Събирането и транспортирането на битовите отпадъци на територията на община Две могили се извършва по предварително изготвен /месечен и тримесечен график / утвърден от Кмета на общината.

                Честотата на обслужване на съдовете е както следва:

                За гр. Две могили:

                Контейнери-тип „Бобър”-1.1 куб.м.- 2 пъти седмично

                Кофи-пластмасови- -0.12куб.м.- 1 път седмично

                Кошчета-двойни 2 пъти седмично

                За селата:

                Контейнери тип „Бобър”- 1.1 куб.м.-1 път на две седмици

                Кошчетата във -всяко населено място ги обслужват по собствен график

                Утвърдената честота на обслужване и нейното изпълнение осигуряват на населените места на общината едно много добро сметосъбиране и сметоизвозване.

                Почистването на уличните платна, площадите , алеите и други на територията на общината се извършва от работници назначени по Програма От социални помощи към осигуряване на заетост/СПОЗ/ и работници по чл.9 от Правилника за прилагане закона за социално подпомагане /ППЗСП/, които работиха както следва:

                През 2009 година със Заповеди на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Чл.16, ал.1 и ал.3, т.4 и т.8 и чл.92 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и чл.15, ал.1, т.3 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и § 5, ал.4, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци Кмета на Община Две могили преустанови дейността на всички 19 бр.селски сметища на територията на община Две могили.

 

                Депото в гр. Две могили е изградено по одобрен проект и пуснато в действие през 1993 година:- съгласно протокол за държавно-приемателна комисия от 20.VІІ.1993год.,разрешение за ползване № 1 от 02.VІІІ.1993година и Заповед № 82 от 21.09.1993 година на кмета на община Две могили за закриване на старото сметище и въвеждане в експлоатация на новото сметище в местността „Гърка”.

                Регионалното депо, което ще бъде изградено в гр. Бяла ще обслужва общините: Бяла; Борово;Ценово; Две могили; Опака и Полски Тръмбеш

Във връзка с изграждането на система за разделно събиране, временно съхранение, сортиране, обработка и транспортиране на отпадъци от опаковки, образувани от домакинствата, промишлените и туристическите обекти, през месец септември 2008г.. беше сключен договор за сътрудничество между Община Две могили и  лицензирана организация по оползотвроряване, на отпадъци от опаковки предоставящи съответните услуги – „ Екопак България” АД гр. София.

                След сключване на договор с “Екопак България”АД в град Две могили са доставени 57 бр. цветни контейнери – сини/ хартия и картон/, жълти/пластмаси и метали/ и зелени / стъкло/, разпределени на 19 точки. Тройките контейнери са разположени на предварително определени места  на административните, социалните и обществените сгради, които обхващат. Обслужването на съдовете  за разделно събиране се извършва по график.

                Ефективността на  системата за разделното събиране в града  се състои в намаляване количеството образувани отпадъци и увеличаване на експлоатационния капацитет на депото.

                Организирането и прилагането  на система  за разделно събиране  на излезлите от употреба  луминесцентни и други лампи , съдържащи живак.

                За решаването на проблема с този вид отпадъци Община Две могили сключи договори  с „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД София, но за събиране и транспортиране по предварителна заявка на генерираните от Общината и общинските поделения отпадъци. Проблема за населението за този вид отпадъци остава нерешен.

                Организирането на дейността  по събирането и съхраняването на излезли от употреба моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване.

                Общината има сключен договор с фирма „Феникс Трейд” ЕООД гр. Варна от 04.03.2009 година  за изкупуване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и акумулаторни батерии за срок от три години.Транспорта до База Русе –гр. Русе ул. „Драва” №18 съгласно договора е за сметка на купувача.

                Определянето на места за смяна на отработени моторни масла и информирането на обществеността  за това.

                Общината има сключен договор, считано от 16.06.2008година с

фирма ЕТ „ТС Транс Пламен Калинов Тодор Калинов” с който договор се предоставя материалната база за извършване на съвместна дейност с общината за събиране на площадка в гр. Две могили ул. „Черно море” № 8 и временно съхранение  до извършване на транспортирането на не хлорирани моторни и смазочни масла на минерална основа. Направена е разгласа на населението на общината по местния радиовъзел.

 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

На територията на общината производствени отпадъци отчитат шивашка фирма “Жокей”ООД гр.Две могили – около 5 до 10 т. годишно, които се извозват на депото в гр. Две могили.

 

 

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

 

                Препаратите за растителна защита с изтекъл срок на годност, намиращи се на територията на община Две могили, са прибрани в с. Батишница на територията на бивш склад за пестициди, където се съхраняват в бетонови контейнери запечатани с негодни пестициди. Склада се намира извън регулацията на селото и представлява 14 бр. кубове с размери 2.00/2.00/2.00. Съхраняването се осъществява от общината /отдел гражданска защита/.Пряко наблюдение се извършва от кмета на с. Батишница.

                Най-голямо влияние за замърсяването на околната среда са отпадъците.

                Отпадъците от какъвто и произход да са, трябва да се управляват непрекъснато, това е вечна и ежедневна необходимост както храната.


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.