Община Две могили

+ - =

Шум и радиация

     На територията на Община Две могили няма предприятия и съоръжения създаващи голямо излъчване на шум.

     Основни източници на шума в общината са движението на транспортни средства /леки, товарни автомобили и др./, което не е натоварено за гр. Две могили и ЖП линията, която минава през града.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.