Община Две могили

+ - =

Поддържане чистотата на зелените площи
There are no translations available.

     Основа на зелената система са озеленените площи, предназначени за широко обществено ползване – паркове, градини, улично озеленяване, извън селищни паркове и лесопаркове, представляващи публична собственост.

     Допълващи зелената система са озеленените площи за ограничено обществено ползване в имотите за жилищни, вилни, обществени, производствени, курортни и спортни сгради и комплекси, както и озеленените площи с друго специфично предназначение – гробищни паркове, защитени насаждения и др.

     През последните години поради липса на средства е чувствително намалено създаването на нови зелени площи на територията на общината, но и малкото озеленяване, което се прави не се опазва достатъчно – основно поради слабата екологична култура на населението ни.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.