Община Две могили

+ - =

Визия за околната среда на общината

     Община Две могили е известна с природната даденост пещера "Орлова чука", разположена между най-големите меандри на река "Черни лом", която три пъти сменя рязко посоката на своето течение и образува силни извивки в каньона, през който протича. Зелените брегове, красивите разположени на брега на река "Черни лом" скали, богатото биоразнообразие на пещерата, богато културно-историческо наследство, чист въздух, чисти населени места, наличие на местни вододайни зони организирано сметосъбиране и др.

     Стратегическата цел на този план е да направим нашата община - една от най – чистите; най – добре озеленена; с изградена канализация; организирано разделно сметосъбиране. Възстановяването на пещерата "Орлова чука" ще създаде условия за запазване на биоразнообразието и ще се развие екотуризъм като част от икономическото развитие на общината.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.