Община Две могили

+ - =

Визия за околната среда на общината

     Община Две могили е известна с природната даденост пещера "Орлова чука", разположена между най-големите меандри на река "Черни лом", която три пъти сменя рязко посоката на своето течение и образува силни извивки в каньона, през който протича. Зелените брегове, красивите разположени на брега на река "Черни лом" скали, богатото биоразнообразие на пещерата, богато културно-историческо наследство, чист въздух, чисти населени места, наличие на местни вододайни зони организирано сметосъбиране и др.

     Стратегическата цел на този план е да направим нашата община - една от най – чистите; най – добре озеленена; с изградена канализация; организирано разделно сметосъбиране. Възстановяването на пещерата "Орлова чука" ще създаде условия за запазване на биоразнообразието и ще се развие екотуризъм като част от икономическото развитие на общината.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.