Община Две могили

+ - =

Земеделие

     Община Две могили е селски район, който е силно зависим от земеделието като източник на доходи и заетост. Та е разположена на територия от 342295 дка. Повече от половината 255753,8 дка или 74,7 % е земя за нуждите на селското стопанство. Изоставената земеделскя земя е 5033 дка или 1,9 %.

     Селското стопанство е един от основните отрасли на общинската икономика. Природните и климатични условия са подходящи за развитие на двата подотрасъла – растениевъдство и животновъдство.

     В община Две могили има традиции в отглеждане на зърнени и технически култури – пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица, като най-голям е делът на пшеницата и слъчогледа. През последните 10 години на територията на общината се наблюдават съществени климатични промени, които се отразяват на подбора на културите, които се засаждат и отглеждат. Предпочитанията са към сухоустойчиви сортове пшеница, които преди 20 години не са виреели добре. През 2009-а сухият период, последван от дъждове, създаде проблеми на заселите пшеница фермери, но увеличи добивите от реколта на производителите, заложили на слънчоглед и царевица. Като цяло в района е започнала основна подмяна на отглежданите култури. Новия профил на климата и появилия се пазар на биогорива в страната даде начало на отглеждане на някои нетрадиционни за района селскостопански култури, като рапица и кориандър, пред традиционните пшеница и ечемик.

     В сравнение с останалите направления в земеделието, при лозарството се наблюдава сериозен спад. Основна причина за това е възстановяване на собствеността върху съществуващи лозови масиви, които бяха раздробени на парцели от 0,3 до 1,5 дка и в последствие занимарени и изоствени от собствениците им. Единственият действащ лозов масив, ползван за нуждите на винарската промишленост се намира на територията на с. Широково.

     Зеленчукопроизводството в общината не може да се развие и да досткигне предишни обеми на производство, поради липста на работещи преработвателни предприятия и проблеми с напояване на площитите, предизвикани от изключително лошото състояние на напоителните канали и съоръжения, които практически не се използват. По тази причина зеленчукопроизводството се развива върху малки площи, предимно от дребни земеделски стопанства за собствени нужди. През последните 2-3 години в селата Баниска и Кацелово се забелязват наченки за развитие на оранжерийното производство на зеленчуци.

     Упадъкът на напояването се дължи на негативните последствия на структурната реформа в земеделието – раздробяване на поливните площи след възстановяване на собствеността върхе земеделските земи, навлизането на голям брой производители в земеделието, разпродаден и унищожена техника за напояване.

     Овощарството на територията на общината не е развито. Съществуващите трайни насаждения са предимно в дворовете на стопаните и са за лична консумация. Наследените от бившите ТКЗС и АПК, масиви с трайни насаждения са негодни за ползване поради изстеклия амортизационнен период. Благодарение на някой положителни тенденции и условия в последните години, главно помощта по програма САПАРД и програмата за развитие на селските райони доведе до създаване на нови масиви с трайните насаждения, предимно орехи и ябълки. Същите са създадени по нови технологии с перспективни сортове, но поради малките площи, които заемат те не оказват съществено влияние върху икономиката на общината.

     Растениевъдството в общината към момента е разпределено между кооперации, еднолични търговци, дружества и земеделски производители и има следния вид :

  • Кооперации:
Наименование Обработвана площ дка
ЗКПУ „Филип Тотю” гр.Две могили 23648,61
ППК „Успех” с.Батишница 12286,65
ППК „Бъзовец” с.Бъзовец 9716,96
ППК „Баниски лом” с.Баниска 14823,5
ППК „Труд” с.Помен 6015,12
ППК „Единство” с.Чилнов 5040,97
ППК „Зора” с.Каран Върбовка 9792,6
ППК Надежда” с.Кацелово 11680
ПТК „Мелко” 8521
101525,41
  • Дружества:
Наименование Обработвана площ дка
„Интертранс” ЕООД 9210,6
„Великови” ООД 2632,18
„Витек” ООД 2303,2
„Агрокомерс” ООД 364
„Помен 57” ООД 10213,57
„Булгаротрейд” 2825
„Ф+С-АГРО” ООД 72
„Биомилк” ООД 216
„Агроактив” ООД 72
„Астера агрохим” ООД 254,5
28163,05
  • Еднолични търговци:
Наименование Обработвана площ дка
ЕТ „Земеделса къща здравец” 1185,2
ЕТ „Ники - Нихат Абилов 898,3
ЕТ „Декаданс” Д.Шишков 4655,3
ЕТ „Петър Христов” 843,98
ЕТ „Илияна Тодорова-ИНА” 1231,23
ЕТ „Бонка Станчева” 308
ЕТ „Агропет – Петър Стойков” 2735,12
11857,13
  • Земеделски производители: 122 бр. 20731,4 дка

     Независимо от раздробеността на земеделските имоти, земеделската земя на територията на общината се обработва предимно в комасиран вид. Основна роля за това имат съществуващите кооперации по населени места. Те обработват над 62,57 % от земеделската земя в общината. Дела на едноличните търговци и дружества се явява 24,66 % от обработваемата земя. Значително по малък е дела на земеделските производители 12,77 %.

     Благодарение на финансовата подкрепа от Структорните фондаве на ЕС за развитие на земеделието и селските райони и защитените инвестиционни проекти почти изцяло е обновен машино тракторния парка на територията на общината с нови зърнокомбайни от най висок клас и високопроизводителни трактори и прикачен инвентар. Високите добиви през последните години са гаранция за спазването на технологичните процеси, въвеждането на модерни технологии увеличаване ефективност на производство в отрасъла.

     Пазарната реализация на селскостопанската продукция е силно затруднена, поради липса на селскостопанска борса, предлаганите цени са под себестойността на продукцията, което нерядко води до унищожаване на продукция.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.