Община Две могили

+ - =

Животновъдство

     Животновъдството е вторият по значение подотрасъл в селското стопанство на Община Две могили и има по-малък дял в произведената селскостопанска продукция. То се осъществява единствено в частния сектор и се характеризира с висок дял на дребните стопанства, отглеждащи животни.

     Общината има традиции в говедовъдството и овцевъдството. Отглеждат се предимно говеда, овце, кози, еднокопитни, птици и пчели. Към 2010г. броят на отглежданите домашни животни има следния вид:

Вид животни Брой обекти Брой животни
Говеда 365 3187
Овце 609 5859
Кози 361 1385
Свине 11 11
Еднокопитни 297 679
Птици 500 33394
Пчелни семейства 78 4170

     Съпоставимо с предходни години се запазва тенденцията към намаляване броя на отглежданите животни, с изключение на пчелните семейства.

     Наблюдава се теанданция към уедряване на животновъдните стопанства. Към момента на територията на общината съществуват 25 броя говедовъдни верми с млечно направление от І-ва катекория, които имат следното разпределение по населени места: в гр. Две могили- 8 бр., с. Пепелина – 2 бр., с. Баниска – 2 бр., с. Бъзовец – 1 бр., с. Батишница – 1 бр., с. Чилнов, 2 бр., с. Острица, 3 бр. и с. Кацелово – 6 бр. В тези ферми отглеждането на животните и производството се извършва по европейски стандарти, със сравнително модерни за страната технологии и завишен контрол върху продукцията от страна на държавните органи.

     На сегашния етап над 58 % от обема на животновъдното производство се осъществява в тези професионални ферми. Останалата част от дребни производители в семейни стопанства. Ограниченото развитието на животновъдството сред по малките стопанства се дължи до голяма степен на тяхната раздробеност, от което произтича и ниската им ефективност и ниско технологично равнище. В преобладаваща част от случаите животните се отглеждат при примитивни условия, липсва контрол на качеството на произвежданата продукция. Недостатъчната активност и заинтересованост на тази група стопани да кандидатстват чрез проекти по различни схеми за финансова помощ ги затруднява при прилагане на нови технологии. Животновъдството в семейните ферми е все още на екстензивен принцип. Отглеждат се най-често 1-5 животни, предимно за задоволяване на лични нужди или за допълняемост на доходите. Ферми с 10-20 животни са на смесен принцип - съчетават екстензивното с интензивното производство. В малките ферми се използват рядко съвременни технически средства, с които да се гарантира качество и безвредност на продукцията - процесите са предимно ръчни.

     Овцевъдството и козевъдството се осъществяват предимвно в семеен тип стопанства. От общо 970 животновъдни обекта, едва 10 броя стопанства притежават над 50 броя животни.

     Традициите при свиневъдството са останали в миналото, тъй като в момента съществуват едва 3 броя свиневадни обекта с общо 11 броя свине майки.

     Въпреки съществуващата от няколко години тенденция за намаляване на еднокопитните животни, все още техният брой е висок. В общо 297 обекта съществуват 427 броя работни коне и 252 магарета, които се използват предимно за животинска тяга.

     На територията на с.Бъзовец съществува една птицеверма с направление за производство на яйца, поддържаща средно около 7200 бр.кокошки носачки. По-голямата част от птиците над 26000 броя се отглеждат в дворове за собствена консумация.

     Положителна тенденция е развитието на пчеларството. Наличието на пазари и сравнително изгодните изкупни цени на пчелния мед, насърчават все повече стопани на територията на общината да отглеждат пчелни семейства, но за момента то все още е в малки мащаби.

     Интересът към нетрадиционното животновъдство на този етап е слаб. В село Чилнов се правят опити за отглеждане на Калифорнийски червей на 20 легла.

     Малка част от бившите стопански дворове - животновъдните ферми са запазили предназначението си.

     Фуражната база е силно стеснена, като голяма част от фуражите се приготвят самостоятелно в личните стопанства. Това едновременно влошава хранителните качества на фуражите и повишава себестойността на продукцията.

     Основните проблеми пред животновъдството на територита на общината са:

     Семейните земеделски стопанства са от затворен тип, земята се обработва почти без използването на техника, не се провеждат агротехнически мероприятия, което води до ниски добиви.

     Семейните ферми не са пазарно ориентирани, на пазара се появяват излишъците на домакинствата. Качеството на продукцията е ниско, поради липса на познания у фермерите за храненето и отглеждането на животните.

     Липсват финансови ресурси за технологично обновяване с модерна селскостопанска техника и съвременен сграден фонд.

     Отпадъчните продукти, получавани в животновъдството, са екологична заплаха по отношение качеството на земите и водите. Ниското търсене на оборски тор, ниските му цени, липсата на изисквания при оползотворяването му и на санкции при нарушенията водят до замърсяване на водите и почвите. Във тази връзка във всички населени места има определени места за торища за приготвяне и съхранение на оборския тор.

     Използваните средства за наторяване, за лечение на животни, за поддържане на хигиена в малките семейни ферми е осигурено от частни специализирани аптеки и ветеринарни лечебници. Упражняването на контрол за начинът на употребяване на закупените средства е практически невъзможно, защото не се ползват специализираните услуги на агрономи и ветеринари.

     В предвид отпусканите европейски субсидии при наемани на общински мери и пасища и последващо кандидатстване по Системата за идентификация на земеделски площи за директни плащания на площ, от 2007 година в общината стана традиция животновъдите по населени места да се сдружават под различни форми: чрез упълномощаване на лице което да ги представлява или чрез сдружения – юридически регистрирани.

     Към момента на територията на Община Две могили има вписани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и функционират три Сдружения с дейност в частна полза:

  • Сдружение „Поминък” гр. Две могили с обхват на действие гр. Две могили, с. Пепелина и с. Широково
  • Сдружение „Стар Бъзовец” с. Бъзовец с обхват на действие с. Бъзовец
  • Сдружение „Развитие - 2010” с. Кацелово с обхват на действие част от животновъдите в с. Кацелово

     Сдруженията действащи чрез упълномощен представител са седем броя в селата Острица, Каран Върбовка, Кацелово, Батишница, Баниска, Помен и Могилино.

     Те са създадени с цел защита на интересите на животновъдите при кандидатстване за наемане на общински мери и пасища и подпомагане на съшитите при млекопроизводството и месо производството в съответните населени места.

Сдружения Животновъдство

     В предвид отпусканите европейски субсидии при наемани на общински мери и пасища и последващо кандидатстване по Системата за идентификация на земеделски площи за директни плащания на площ, от 2007 година в общината стана традиция животновъдите по населени места да се сдружават под различни форми : чрез упълномощаване на лице което да ги представлява или чрез сдружения – юридически регистрирани.

     Към момента на територията на Община Две могили има вписани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и функционират три Сдружения с дейност в частна полза :

  • Сдружение „Поминък” гр. Две могили с обхват на действие гр. Две могили, с. Пепелина и с. Широково

  • - Сдружение „Стар Бъзовец” с. Бъзовец с обхват на действие с. Бъзовец

  • - Сдружение „Развитие - 2010” с. Кацелово с обхват на действие част от животновъдите в с. Кацелово

      Сдруженията действащи чрез упълномощен представител са седем броя в селата Острица, Каран Върбовка, Кацелово, Батишница, Баниска, Помен и Могилино.

     Те са създадени с цел защита на интересите на животновъдите при кандидатстване за наемане на общински мери и пасища и подпомагане на съшитите при млекопроизводството и месо производството в съответните населени места .

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.