Община Две могили

+ - =

Горски фонд

     Горския фонд е разположен върху площ от 69812,49 дка, което представлява 20,40% от територията на община Две могили. По-голамата част от горския фонд 62854,157 дка или 90% е соственост на държавата и 6958,333 дка, около 10% е общинска собственост. Делът на горския фонд, собственост на физически лица е незначителен и практически не оказва влияние върху икономиката на общината.

     Обща площ на горския фон по населени места

Населено място Обща площ Държавна Общинска
гр. Две могили 2499,569 878,356 1621,213
с. Баниска 9177,684 8589,995 587,689
с. Батишница 2237,992 1879,773 358,219
с. Бъзовец 8089,865 7555,755 534,110
с. Каран Върбовка 10710,77 10279,934 430,836
с. Кацелово 9624,199 9327,044 297,155
с. Могилино 7078,999 6359,515 719,484
с. Острица 8209,514 7707,817 501,697
с. Пепелина 2703,852 2127,832 576,020
с. Помен 4531,639 3936,844 594,795
с. Чилнов 2756,558 2224,742 531,816
с. Широково 2191,846 1986,547 205,299
69812,487 62854,157 6958,333

     Съставът на горите е предимно от широколистни видове дървета акация, липа, дъб, благун, клен, дрян, габър и др. Около населените места и на стръмните терени преобладават иглолисните видове дървета бял бор, чер бор и в по-малки количества смърч. На територията на общината в резултат на залесителната дейност покрай бреговете на р. Черни лом и Баниски лом са създадени множество тополови култури: топола, върба и бряст. Под склопа на насажденията са се настанили аморфа и къпини, като на места покритието с храсти достига 90-100%.

     Горския фонд на територията на общината се контролира, стопанисва и оправлява от Държавно горско стопанство „Бяла” ДП. Седалището на стопанството е в гр. Бяла и административно се числи към Регионална дирекция по горите – гр. Русе.

     Дървопреработвателната промишленост /дограма, мебели/ не оказва сериозно влияние върху икономиката на общината, поради малкото на брой предприятия в тази сектор.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.