Община Две могили

+ - =

Растителен свят
There are no translations available.

     На територията на общината има голямо разнообразие от видове растения.

     На обработваемите земеделски земи се отглеждат предимно хлебно фуражни растения – пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, люцерна.

     Зеленчукопроизводството е сведено почти до минимум след спиране работата на консервения комбинат в с. Бъзовец.

     От няколко години се наблюдава засилване на интереса към отглеждане на лечебни растения. Доказателство за това е факта, че в района на общината са засети около 2000 дка - кориандър посевен, около 20 дка; бял риган, около 15 дка; ружа медицинска и др. Тенденцията за в бъдеще е увеличаване на засетите площите и включване на други видове лечебни растения.

     Разнообразието от лечебни растения на територията на общината е около 150 вида, като поречието на река “Черни лом” представлява естествен резерват за различни видове билки с ценни биологични качества.

     Горите в землището са култивирани. Преобладават широколистните видове дървета – акация, топола, клен, дъб, габър бряст, липа, леска, бреза и др.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.