Община Две могили

+ - =

РУП на МВР - Две могили

     Районното управление обслужва териториите на Общините Две могили и Иваново, като в Община Иваново има изграден участък на полиция.

  Началник на РУП гр. Две могили - Данаил Ковачев

  Полицейски инспектор, обслужващ територията на община Две могили - Христо Янков

  Полицейски инспектор, обслужващ територията на община Иваново - Бранимир Данев

  Служител „КОС” - мл. ПА Димитър Начев

  Паспортна служба - Виолета Стефанова

  Телефон за връзка: 08141/22 49; 082/882 488

  Адрес: гр. Две могили, ПК 7150, ул. „Христо Ботев” №02, Районно управление полиция

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.