Община Две могили

+ - =

Държавни институции и обществени организации
There are no translations available.


НАРОДНО СЪБРАНИЕ

София 1000
пл. Народно събрание
тел.: (02) 9 39 39
Web: www.parliament.bg



ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

София 1123
бул. Княз Дондуков, 2
Web: www.president.bg



МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

София 1194
бул. Княз Дондуков, 1
тел.: (02) 940 29 99
факс: (02) 980 20 56
Web: www.government.bg



МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

София 1052
ул. Славянска, 8
тел.: (02) 940 71
тел./факс: (02) 987 64 88
факс: (02) 988 55 32
1000 София
ул. Ал. Батенберг
тел.: (02) 988 20 11
Web: www.mi.government.bg



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

София 1032
ул. Ал. Жендов, 2
тел.: (02) 7 14 31
факс: (02) 70 30 41
Web: www.mfa.government.bg



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

София 1000
ул. Шести септември, 29
тел.: (02) 987 75 11 (централа), 82 20 14, 82 40 47, 87 79 67
факс: (02) 987 79 67
тел: 2 34 35
Web: www.mvr.bg



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

София 1054
пл. Света Неделя, 5; бул. Ал. Стамболийски 39
тел.: (02) 981 01 11
факс: (02) 981 18 30
Web: www.mh.government.bg



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

София 1040
бул. Христо Ботев, 55
тел.: (02) 985 11 199
факс: (02)980 62 56
Web: www.mzh.government.bg/



МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

София 1056
бул. Ал. Стаболийски, 17
тел.: (02) 989 48 38
факс: (02) 987 89 26
Web: www.mc.government.bg



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

\ София 1055
бул. Княз Дондуков, 2-А
тел.: (02) 921 77 99
факс: (02) 921 77 44
Web: www.minedu.government.bg



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

София 1000
ул. Уйлям Гладстоун, 67
тел.: (02) 940 60 00
факс: (02) 988 59 13, 986 25 33
Web: www.moew.government.bg



МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

София 1092
ул. Васил Левски, 3
тел.: (02) 54 60 01
факс: (02) 987 32 28
Web: www.md.government.bg



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

София 1040
ул. Славянска, 1
тел.: (02) 92 37 555
факс: (02) 98 74 398
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.mjeli.government.bg



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

София 1088
ул. Св. св. Кирил и Методий, 17-19
тел.: (02) 9 40 59
факс: (02) 987 58 56
телекс: 2 21 82
Web: www.mrrb.government.bg



МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

София 1000
ул. Дякон Игнатий, 9
тел.: (02) 940 97 71, 940 96 40, 987 57 50
тел./факс: (02) 988 53 29
факс: (02) 988 50 94, 987 39 16
Web: www.mtitc.government.bg



МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

София 1051
bул. Триадица, 2
тел.: (02) 8119 443
факс: (02) 986 13 18, 988 44 05
Е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.mlsp.government.bg



МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

София 1028
ул. Г. С. Раковски, 102
тел.: (02) 9 85 91
факс: (02) 987 20 53
телекс: 22 727
Web: www.minfin.bg



МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

Централа: (02 )930 05 55
Web: http://www.youthsport.bg



АГЕНЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР

София 1000
бул. Цар Освободител, 6
тел.: (02) 981 61 69, 981 79 34
факс: (02) 981 78 58
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it



АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

София 1000
ул. Аксаков, 29
тел.: (02) 980 54 60
тел./факс: (02) 980 98 27
Web: www.priv.government.bg



АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ

София 1000
ул. Г. С. Раковски, 47
тел.: (02) 9859 40 01
Web: www.customs.bg



АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

София
кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна, 20 (срещу I-во РПУ)
тел.: (02) 9486 181
факс: (02) 9486 194, 9486 166
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.registryagency.bg
За информация относно ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
тел.: (02)94 86 168, 94 86 206, 94 86 181
За информация относно РЕГИСТЪР БУЛСТАТ
тел.: (02) 94 86 215, 94 86 204, 94 86 202, 94 86 205
За Интернет клиенти:
(02) 94 86 220, 94 86 224
За информация относно ИМОТЕН РЕГИСТЪР
тел. централа: (02)981 33 48, 981 37 49, 981 34 05, 981 37 14 и вътр. 102, 109, 117, 119, 120, 122, 123, 124



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

София 1000
ул. Леге, 4
тел.: (02) 940 70 50
факс: (02) 940 70 52
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.aop.bg



АДИС ЕООД (АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА)

София 1504
бул. Велико Търново, 27
тел.: (02) 943 44 81
факс: (02) 943 44 27
Web: www.adis.bg



БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

София 1000
ул. Аксаков, 31
тел.: (02) 985 55 00
факс: (02) 980 13 20
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.investbg.government.bg



БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

София 1797
кв. Изгрев, ул."165", 3-А
тел.: (02) 81 74 504
факс: (02) 81 74 535 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.bds-bg.org



ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

София 1000
ул. Шести септември, 21
тел.: (02) 98 98 488 (централа), 988 48 19 (библиотека) 980 89 20
факс: (02) 989 84 88
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.sasm.government.bg



ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА

София 1000
пл. Света Неделя, 1
тел.: (02) 80 15 25
факс: (02) 87 20 60
Web: www.dksbt.bg



ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ЦЕННИТЕ

София 1000
ул. Врапча 23
тел.: (02) 981 16 55
факс: (02) 980 26 47
Web: www.ssec.bg


КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ


Русе 7000
пл. "Свобода" 7, секция А, вх.1, ет.2, ап.25
тел.: (082) 820 275, GSM: 0892 211 214

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web: www.kzd-nondiscrimination.com

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

София 1000
пл. Света Неделя, 1
тел.: (02) 980 50 69, 987 99 84, 988 13 44, 987 21 92
факс: (02) 980 58 69
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.sme.government.bg



ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

София 1784
бул. Цариградско шосе, 111
тел.: (02) 939 80 11
факс: (02) 939 80 36
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.esc.bg



ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

София 1504
ул. Сан Стефано, 12, ет. 1
тел.: (02) 944 38 11, 843 53 06
факс: (02) 944 38 61
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.epi-bg.org



КОАЛИЦИЯ 2000

София 1113
ул. Лазар Станев, 1
тел.: (02) 971 30 00
факс: (02) 971 22 33
Web: www.anticorruption.bg



КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

София 1000
бул. Витоша, 18
тел.: (02) 986 77 06
факс: (02) 980 73 15
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.cpc.bg



КОМИСИЯ ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА И ФОНДОВИТЕ БОРСИ (КЦКФБ)

Web: www.acad.bg/ssec/



НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

София 1303
бул. Александър Стамболийски, 62-64
тел.: (02) 926 10 10
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: http://www.noi.bg



НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

София 1038
ул. Панайот Волов, 2
тел.: (02) 4 34 01, 44 31 19
факс: (02) 44 33 95
Web: www.nsi.bg



НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

София 1000
бул. Дондуков, 1
тел.: (02 ) 940 20 32
факс: (02) 940 21 86



НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

София 1000
бул. Дондуков, 52
тел.: (02) 988 40 40 30 65
Web: www.nap.bg



НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

София 1407
ул. Кричим, 1
тел.: (02) 965 91 58
Web: nhif.bg



ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

Web: www.bpo.bg



ВЕДОМСТВО ЗА ХАРМОНИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

Президент на ведомството: Убо де Боер
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.oami.europa.eu



ФОНДАЦИЯ "ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО"

София 1000
ул. Солунска, 56
тел.: (02) 930 66 19
факс: (02) 951 63 48
Web: www.osf.bg/



ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР

София 1000
ул. Цар Шишман, 31
тел.: (02) 981 03 18, 981 23 14, 981 11 38, 981 15 04
факс: (02) 981 31 16
Web: www.cdad.bg



ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА

София 1113
ул. Александър Жендов, 5
тел: (02) 971 30 00
факс: (02) 971 22 33
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.csd.bg



ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

София 1407
ул. Червена стена, 46
тел.: (02) 819 07 77
факс: (02) 819 07 76
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.ced.bg


 

Bank account

UBB BRANCH DVE MOGILI
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.